Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SOK-0001 Økonomi og politikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Kurset gir en enkel innføring i utvalgte begrep og prinsipper innenfor økonomifaget. Problemstillinger fra både samfunns- og bedriftsøkonomi, og fra økonomisk politikk tas opp for å gi studenter et innblikk i tema som vil bli diskutert i senere økonomikurs. Kurset vil legge vekt på å få fram hvordan økonomer argumenterer, og hvordan faget kan forklare virkninger av offentlig politikk.

Deler av opplegget i kurset vil innebære gruppearbeid i mindre grupper (tutor-grupper) under veiledning fra en av de faglige ansatte innen samfunnsøkonomi ved HHT. Det vil være krav til oppmøte på disse gruppetimene.

Emnet er examen facultatum for studenter på bachelorgraden i samfunnsøkonomi.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kandidaten har...

Ferdigheter

Kandidaten kan...

 

Kompetanse

Kandidaten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer, tutorials, o.l. Det forventes at studentene deltar i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamen i kurset vil være en 4-timers skoleeksamen som teller 100% av sluttkarakter. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha levert og fått godkjent tre obligatoriske arbeidskrav, inkludert Ikomp. http://www.mooc.no/course/ikomp/

Arbeidskravene er individuelle, og skal leveres elektronisk i Canvas. Format og omfang vil bli redegjort for i den enkelte oppgavetekst.

Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ØS121 Økonomi/politikk 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Johan Birkelund
Seminar Tromsø uni.lekt. Johan Birkelund