Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SSO-3010 Marginalisering og sosialt arbeid - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Sosialt arbeid handler om å synliggjøre, forhindre og avhjelpe marginalisering og utenforskap. Emnet introduserer grunnleggende perspektiver og teorier rundt tematikken marginalisering og marginaliserende prosesser. Emnet vil fokusere på ulike diskrimineringsgrunnlag, slik som alder, etnisitet, funksjonshemming, kjønn, seksualitet, sosial klasse. I emnet vil studentene få kunnskap og innsikt i hvordan avvik, stigmatisering og klientifisering konstrueres og opprettholdes. På grunnlag av ulike forståelsesmåter og studentenes egne sosialfaglige praksiserfaringer vil kandidatene bli bevisstgjort ulike måter hjelpeapparatet kan forstå og forhindre marginalisering, klientifisering og utenforskap.

Søknadsfrist

For søking om opptak til enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i studiet Master i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke.

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Kunnskap    Ved bestått emne skal studenten ha

Ferdigheter Ved bestått emne skal studenten kunne

Generell kompetanse Ved bestått emne skal studenten ha


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentens basisgruppe er studentens viktigste læringsarena. Emnet vil bygge på studentaktive læringsformer, det vil si læringsformer hvor studentenes primære arena for læring er gruppearbeid og -diskusjoner, og praktiske øvelser i basisgruppa. I praksis betyr dette at studentene jobber aktivt med pensumstoff i forkant av samlingene, både gjennom egenstudier og i egen basisgruppe. Undervisere/fagansatte har ansvar for å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom å utarbeide et helhetlig læringsdesign for hele emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Et muntlig arbeidskrav hvor et case, eksempel eller problemstilling danner grunnlag for drøfting av ulike forståelser av marginalisering. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

Et paper hvor utgangspunktet er eget arbeidskrav. Eksamen leveres digitalt. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen utlevering 05.09.2019 innlevering 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Kjell Ole Kjærland Olsen
f.aman. Oddbjørn Stenberg
f.aman. Eva Josefsen
dosent Jan-Erik Henriksen
f.lekt. Merethe Giertsen