Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4211 Praksisstudier - medisinsk avdeling - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksisstudiet gjennomføres ved medisinsk sengepost, ved REO eller i medisinsk intensivavdeling. Deler av studiet er knyttet til mottakelse og medisinsk poliklinikk. Det vil også være anledning for å hospitere ved dialysen.

Innhold i praksis står beskrevet i læreplan for praksisstudier 3.-5. semester. Hovedfokus i denne praksisen er pasienter med indremedisinske sykdommer. Studentene skal spesielt ha fokus på:


Hva lærer du

Forventninger til kompetansenivå i praktiske studier vil variere alt etter om praksis avlegges i 2. eller 3.studieår.

Studentene får utlevert målsetninger med detaljerte læringsutbyttebeskrivelser. Overordnet læringsutbyttebeskrivelse:

 

Kunnskaper

Studenten:

 

Ferdigheter Studenten:

Generell kompetanse Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning i medisinsk sengepost av studentansvarlige og sykepleiere ved sengeposten/spesialavdelinger.

Gruppevis veiledning med lærerveileder

Simulering i ferdighetslaboratorium

Mulighet for individuelle veiledninger med lærerveileder


Eksamen

Eksamen

Som en del av praksisen skal studenten utføre følgende oppgaver for å få praksisen godkjent:
- Ukentlig logg
- Skriftlig forberedelse til forventningssamtale, midt- og sluttvurdering
- Administrativ pleieplan til en pasient med medisinsk problemstilling
- Refleksjonsnotat knyttet til simulering (etisk problemstilling)

Tilstedeværelse i praksis i totalt 8 uker, totalt 240 timer. Det kreves minimum 90% deltakelse i praksis for at studenten skal få sin praksis vurdert som bestått.

Praksisperioden vurderes som bestått/ikke bestått.
Vurdering gjennomføres midtveis og til slutt i praksisperioden og følger eget vurderingsskjema.

Undervisning Vår 2020
Periode 2 f.lekt. Lisa Øien
f.lekt. Anne Svelstad Evju
Periode 3 f.lekt. Lisa Øien
f.lekt. Anne Svelstad Evju
øvinglær. Carola Svens