Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4212 Praksisstudier - hjemmesykepleie - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisstudier i hjemmesykepleien.

Innhold i praksis står beskrevet i læreplan for praksisstudier 3.-5 semester.  Hovedfokus i denne praksisperioden er sykepleie til pasienter i alle aldre som bor hjemme. Det kan bli aktuelt at noen studenter samarbeider med helsesøstertjenesten.


Obligatorisk forkunnskapskrav

HSY4200 Praksisstudier - sykehjem, HSY4300 Anatomi, fysiologi og biokjemi, HSY4301 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene, HSY4400 Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, HSY4402 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre, HSY4403 Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, historie og yrkesetikk

Hva lærer du

Kunnskap: 

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studenten skal legge frem vurderingsskjema og tilbakemelding på arbeidskrav fra tidligere praksisperioder til lærerveileder ved oppstart i ny praksisperiode.

Tilstedeværelse i praksis i 8 uker, totalt 240 timer.

Fortløpende veiledning av kontaktsykepleier, eventuelt andre sykepleiere og gruppevis veiledning med lærerveileder.

I praksisperioden har studenten skriftlige arbeidsoppgaver. Studenten skal i denne praksisperioden:

Skrive turnus på bakgrunn av kontaktsykepleiers turnus

I løpet av første uka utarbeide målsetting for praksis

Skrive logg ukentlig

Skriftlig forberedelse til forventningssamtale, midt og sluttvurdering

Pedagogisk pleieplan/vedtak om hjemmesykepleie

(Skriftlige arbeider kan bli endret)


Eksamen

Fokunnskapskrav

Alle emner fra første studieår samt arbeidskrav i HSY 4404, test i medikamentregning, skal være bestått/godkjent.

Vurdering

Som en del av vurderingen i praksis skal studenten utføre datainnsamling på en pasient, og fokus for oppgaven er forebyggende og helsefremmende sykepleie i hjemmesykepleien. Det stilles krav til at studenten viser kunnskaper knyttet til teorier, ideologi, prinsipper og etisk grunnlag for helsefremmende og forebyggende arbeid. Innhold og krav til oppgaven står utfyllende beskrevet i: Læreplan for praksisstudier 3.- 6. semester.

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått

Vurdering gjennomføres midtveis og til slutt i praksisemnet ut fra gjeldende vurderingsskjema.

Det kreves minimum 90% oppmøte i praksis for å få praksisemnet vurdert til bestått.

Datainnsamlingen på pasient skal være godkjent før praksisemnet skal bli vurdert til bestått.

Dersom en student får karakteren ikke bestått for en veiledet periode ved et praksisområde må denne tas om igjen så snart det er praktisk gjennomførbart. Får studenten vurdert samme veiledete praksisområde til karakteren ikke bestått to ganger, må studiet som hovedregel avsluttes.

Undervisning Vår 2020
Periode 2 øvinglær. Bente Levoll
f.lekt. Lisa Øien
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus
Periode 3 konsulent Tine Elisabeth Bendiksen
øvinglær. Bente Levoll
f.lekt. Lisa Øien
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus
øvinglær. Bodil Anita Frøberg Wang