Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4404 Sykepleie med sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke - 17 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter sykepleiens faglige grunnlag. Studenten starter med emnet i første semester og

bygger videre på dette kunnskapsgrunnlaget i senere semestre. Faget består av 4 delemner.

1: Sykepleie, sykdomslære og farmakologi til akutt somatisk og psykisk syke,

2: Ernæring og væsketerapi,

3: Legemiddelhåndtering og medikamentregning,

4: Praksisforberedelse og kliniske prosedyrer

De ulike delemner skal gi byggesteiner til et helhetlig handlingsrepertoar. Slik forberedes studenten til kunnskapsanvendelse og beslutningstaking i pasientnære relasjoner.

Undervisningen i legemiddelhåndtering og medikamentregning starter i 1. semester med undervisning i grunnleggende matematikk, og videreføres i 2. semester med undervisning i medikamentregning og praktisk legemiddelhåndtering. I 3. semester avsluttes faget med en prøve i medikamentregning. 


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

¿ redegjør for hvordan begrepene akutt-, kronisk- og kritisk anvendes i forbindelse med sykdom

¿ beskriver psykososiale konsekvenser av å være akutt og /eller kritisk syk

¿ redegjør for sykdomsmekanismer og prosesser ved akutte og livstruende tilstander

¿ identifiserer sitasjoner som krever umiddelbar behandling ved akutt sykdom

¿ forstår betydningen av å forebygge forverring og komplikasjoner ved akutt sykdom

 

Ferdigheter

Studenten:

¿ ivaretar pasient og pårørendes psykososiale behov ved akutt sykdom

¿ bruker ABCD prinsippet og triagering for systematisk vurdering og igangsetter og utfører umiddelbar behandling og førstehjelp i møte med akutt syk eller skadet pasient

¿ bruker kommunikasjonsverktøyet ISBAR og samhandler i team

¿ administrerer legemidler og blodprodukter forskriftsmessig

Generell kompetanse

Studenten:

¿ har evne til å reflektere over etiske problemstillinger som kan oppstå i tilknytning til ivaretakelse av akutt og/eller kritisk syke eller døende pasienter

¿ kjenner grenser for egen kompetanse, og kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

I forelesninger presenteres deler av faginnholdet i pensum med utgangspunkt i pasientcaser som det forventes at studenten jobber videre med i grupper. Fokuset i disse casene omhandler:

¿ Å være akutt og/eller kritisk syk

¿ Kartlegging og vurdering av smerter

¿ Pre-per -og postoperativ sykepleie

¿ Væske og ernæring ved akutt sykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi) ved akutt hjertesykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutt lungesykdom

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutt hjerneslag

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved traume

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved akutte magesmerter

¿ Sykepleie (med sykdomslære og farmakologi ved infeksjon og sepsis

 

Gruppearbeid

Det forventes at studenten fordyper seg i casene parallelt med undervisningen. Det er avsatt tid på timeplanen til gruppearbeid og mulighet for å få veiledning.

 

 

 

 

Simulering

Simulering (med dukke) med fokus på sykepleie ved akutt sykdom. Casene som brukes er delvis gjenkjennbare fra fokusområdene i emnet og

fra tidligere gruppearbeid. Casene til simuleringen deles ut i god tid i forveien. Det forventes at studenten forbereder seg teoretisk og setter seg inn i aktuelle prosedyrer ved hjelp av elektronisk VAR (praktiske prosedyreverktøy).

Obligatorisk deltakelse. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

¿ Prøve i medikamentregning. Den må være feilfri for å få bestått. Den må være bestått for å få adgang til etterfølgende praksisperiode og må være godkjent for å få adgang til emnets avsluttende vurdering (eksamen).

¿ Individuell prøve under tilsyn i Sykdomslære og farmakologi.

¿ Simuleringsdagen på ferdighetslaboratorium er obligatorisk.

¿ Deltakelse i ferdighetslaboratorium: ved fravær på over 10 % må studenten levere inn et skriftlig arbeidskrav som skal være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

 

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen (6 timer) hvor delemnene 1, 2 og 4 blir berørt. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Eksamen krever en helhetlig tilnærming til faget, der alle deler av eksamensoppgaven skal besvares til minimum karakteren E for å få bestått karakter. Det gis en felles karakter for alle eksamensdelene. Ekstern sensur: Alle besvarelser vurderes av en ekstern sensor og en intern sensor. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.01.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HSY4303 Legemiddelhåndtering/Medikamentregning 1 stp
Undervisning Vår 2020
Legemiddelhåndtering øvinglær. Marthe Schille-Rognmo