Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

STV-3901 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - 50 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

For å kunne ta dette emnet kreves at man har avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng i statsvitenskap eller tilsvarende (jfr. opptakskrav for mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse). For å kunne framstille seg til eksamen i STV-3901 må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske, og valgfrie emner tilsvarende 20 studiepoeng, på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Det er mulig å søke innpassing av valgemner fra andre utdanningsinstitusjoner.


Innhold

Masteroppgaven er en viktig del av programmet. Hensikten med den er særlig å utvikle evnen til selvstendig analyse av organisasjoner. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten skaffe seg inngående kunnskap om et avgrenset tema innenfor organisasjon og ledelse. Hoveddelen av arbeidet med oppgaven skal gjøres i 3. og 4. semester.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og veiledning gis på norsk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. I slutten av andre semester får studenten tildelt individuell veileder for masteroppgaven.  

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

Masteroppgaven kan skrives alene eller to sammen. Oppgavens omfang bør være på om lag 80 sider (28.000 ord). Dersom man skriver sammen bør omfanget være på omlag 120 sider (42.000 ord).Det er to årlige innleveringsfrister, 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Masteroppgaven avsluttes med en muntlig eksamen. Under den muntlige eksaminasjonen kan kandidaten stilles spørsmål i tilknytning til masteroppgaven. Kandidater som har skrevet masteroppgave sammen, eksamineres samtidig. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F.


Emnet overlapper disse emnene

STV-3903 Masteroppgave i organisasjon og ledelse 50 stp