Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BED-2109 Ledelse av prosjekt - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Innhold

Emnet vil ta utgangspunkt i teorier om ledelse i organisasjoner, med vekt på de særlige utfordringer og muligheter som preger ledelse av temporære organisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er: Hvilke krav og forventninger stilles til prosjektlederrollen? Hvordan lede og utvikle de menneskelige ressursene i organisasjonen? Hvordan utvikle tillit og trygghet? Hvordan motivere for endring og nytenkning? Hvilken betydning har etikk og HMS i prosjektlederrollen? Hvordan bruke kreative metoder og teknikker for å sikre læring og kompetanseutvikling? Hvordan lede når de prosjektdeltagere vet mer enn en selv? Hvilke særegne psykososiale utfordringer kan oppstå i prosjektarbeid, og hvordan kan en forebygge slike utfordringer?


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Samlet kompetanse:

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med tre dagers varighet. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene skal levere et skriftlig arbeidskrav gruppevis. Nærmere kriterier vil bli gitt. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering:

Muntlig individuell eksamen over et oppgitt tema. Kandidatene må innen en tidsfrist forut for den muntlige presentasjonen levere inn et skriftlig notat som grunnlaget for presentasjonen. Det utarbeides nærmere kriterier for det skriftlige notatet og den muntlige presentasjonen, herunder vurderingskriterier. Det gis karakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Emnet gjennomføres ved UiT i Harstad.


Dato for eksamen

Muntlig 06.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad aman. Hilde Nordahl-Pedersen
f.lekt. Bård Borch Brøndlund Michalsen
uni.lekt. Christian S Reimers