Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BIO-2604 Fiskesykdommer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin, samt valgemne i Bachelor fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i de mest kjent infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk forårsaket av bakterier, virus og sopp. Det vil bli fokusert på egenskaper hos de sykdomsframkallende mikroorganismene, herunder virulensmekanismer, epidemiologi, økologi og antibiotikaresistens, samt diagnostikk og metoder for forebyggelse av sykdommene. Noen av temaene belyses nærmere gjennom laboratoriekurset.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Hva lærer du

Vårt mål er å gi studentene en grundig innføring i påvisning, utvikling, spredning og forebygging av infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk. Emnet gir en innføring i de mest kjent infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk forårsaket av bakterier, virus og sopp.

Læringsmål i emnet innebærer at studentene som fullfører og består kurset vil ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om:

Ferdigheter til å kunne:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer).

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter to beståtte arbeidskrav: Godkjent laboratoriejournal og 100% oppmøte på lab.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.