Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BIO-3603 Klinikk, HMT-evaluering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet arrangeres som et feltkurs og avspeiler arbeidssituasjonen ferdigutdannede fiskehelsebiolog vil møte som feltarbeidere i norsk havbruksnæring. Emnet gir studentene en innføring i utøvelse av praktisk fiskehelse ute på oppdrettsanlegg og i førstelinje fiskehelsetjeneste. Et av emnets mål er å motivere studentene til en yrkeskarriere ute i næringen som aktive aktører i utformingen av norsk oppdrettsnæring.

Emnet inkluderer besøk på settefisk- og matfiskanlegg, lakseslakteri og ulike servicebedrifter knyttet opp mot næringen. Undervisningen i kurset er praktisk rettet og består av en klinikkdel og en rapportdel (HMT-evaluering).

Undervisning: Feltkurs 10 dager i månedsskiftet august/september.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer, BIO-2605 Fiskepatologi, BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi, BIO-3602 Farmakologi, MTE-2003 Oppdrettsteknologieller BIO-2604 Fiskesykdommer, BIO-2605 Fiskepatologi, BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi, BIO-3602 Farmakologi, FSK-2010 Oppdrettsteknologi

Hva lærer du

Klinikkdelen gir en opplæring i veterinærmedisinske feltrutiner og prosedyrer ved inspeksjon, prøvetaking, disseksjon av fisk for rutinemessig kontroll og for diagnostisk uttak av prøver, prøveopparbeiding på laboratorium, journalføring og innsending av prøver til diagnoselaboratorier. 

HMT-evalueringen omfatter inspeksjon på oppdrettsanlegg hvor studentene skal evaluere status mht helse, miljø og teknologi (HMT) til et anlegg. Evalueringen, konklusjoner og anbefalinger skal oppsummeres i en skriftlig rapport.

Deltakelse på kurset og rapporten danner grunnlag for godkjenning av kurset. Etter eksamen sendes rapportene til respektive oppdrettsanlegg.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Feltarbeid, seminarer og bedriftsbesøk. Feltundervisningen er «case-basert» og vil fange opp dagsaktuelle problemstillinger innen klinikk og operasjonell virksomhet. Seminarene omfatter temamøter med ulike aktører i næringen fra offentlig forvaltning til private bedrifter. For å gi studentene et komplett bilde av næringen, besøkes bedrifter i leverandørindustrien i og rundt næringen.

Eksamen

Skriftlig rapport som blir evaluert med bestått eller ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis ikke kontinuasjonsadgang i dette emnet.


Dato for eksamen

Rapport utlevering 14.10.2019 innlevering 21.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FH-101 Klinikk og HMT-evaluering 9 stp
Undervisning Høst 2019
Første oppmøte: se timeplan
Ekskursjon f.aman. Jan-Eirik Angell Killie
f.aman. Tore Seternes
Ekskursjon månedskiftet august/september

Seminar/presentasjon f.aman. Jan-Eirik Angell Killie