Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BLU-1223 Språk, tekst og matematikk - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Begrepsutvikling, barnelitteratur og mediekultur, formidling av litteratur og matematiske områder som former, rom, måling, mønster, tall og regning, samt overgangen barnehage/skole vil belyses.

Sentralt er barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi barn varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. Observasjon, vurdering og andre metoder i arbeid med språk- og matematikkutvikling, er viktige redskaper.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Studenter kan søke om fritak fra prøve i en av målformene om studenten ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring (i henhold til bestemmelser i nasjonal rammeplan).

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Ved begge campus vil undervisningen gå på høstsemesteret.

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

For å framstille seg for eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være oppfylt og godkjent:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av: Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Tillatt hjelpemiddel: et A4-ark (to sider) med egne notater.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BLU-1213S Språk, tekst og matematikk 20 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Roald Arne Larsen
uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
Gruppe 1 f.aman. Roald Arne Larsen
uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
Gruppe 2 f.aman. Roald Arne Larsen
uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.lekt. Geir Olaf Pettersen