Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet. Det kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det tar også for seg sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger. Emnet inkluderer også en innføring i informasjonskompetanse i regi av Universitetsbiblioteket.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene har som formål å gi oversiktskunnskap. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over spørsmål som blir behandlet i forelesningene og i læreboka.

Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og krever selvstendighet. Studentene besvarer ukentlig et oppgavesett med arbeidsoppgaver som blir vurdert og kommentert av veileder.


Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene kan levere inntil 10 ukentlige besvarelser i løpet av kurset. Besvarelsene vil bli godkjent dersom de oppfyller de faglige minimumskravene. Minst 7 av besvarelsene må være levert og godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i kurset. I tillegg skal studentene levere inn en arbeidsoppgave i informasjonskompetanse, som også må være godkjent.

Karaktergivende eksamen:

Eksamen består av en skriftlig 5-timers digital hjemmeeksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2019 innlevering 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp
Undervisning Høst 2019
EXF-1 Campus nettbasert f.aman. Bård Arve Berg
Første innlevering: 3.september 2019

EXF-2 Campus nettbasert f.aman. Bård Arve Berg
stip. Kristoffer Sebastian Mällberg
Første innlevering: 3.september 2019

EXF-3 Campus nettbasert f.aman. Bård Arve Berg
Første innlevering: 3.september 2019

EXF-4 Campus nettbasert f.aman. Sigurd Tønnessen
Første innlevering: 3.september 2019

EXF-5 Campus nettbasert f.aman. Jonas Jakobsen
Første innlevering: 3.september 2019

Eksamen 5 timers Digital eksamen: dato kommer senere