Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FIL-1021 Etikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i etikk-relaterte emner på 2000-nivå, så som FIL-2031 Metaetikk og FIL-2032 Moralpsykologi.

Innhold

Etikk reiser spørsmålet om hvordan vi bør leve våre liv. Et særlig fokus ligger på spørsmålet om hvordan vi skal leve og være sammen med andre. Det kan dreie seg om hva slags typer mennesker vi bør være, hva slags følelser vi bør ha, eller hva slags handlinger vi bør utføre. Emnet undersøker også hvilke verdier eller faktorer som kan begrunne oppfatninger om dette.

Etikk kan deles i normativ etikk, anvendt etikk og metaetikk. Den normative etikken tar stilling til gyldigheten av oppfatninger om hvordan noe bør eller ikke bør være. Den anvendte etikken bruker relevant normativ etisk teori på konkrete problemstillinger, så som spørsmål om abort, aktiv dødshjelp eller prostitusjon. Metaetikk omhandler grunnleggende antagelser og forutsetninger i etikk generelt, så som spørsmål om hvordan vi skal analysere meningsinnholdet til moralske utsagn eller forstå statusen til moralske egenskaper.

Dette emnet dekker de viktigste normative etiske teoriene, tradisjonene, metodene og problemstillingene. Emnet fokuserer spesielt på store teoritradisjoner som dydsetikk, konsekvensialisme (utilitarisme), pliktetikk (deontologi) og feministisk etikk (omsorgsetikk), men vil også dekke tema som egoisme, relativisme, skeptisisme, naturrettsteori eller religiøs etikk.

Emnet tar utgangspunkt i konkrete eksempler for å diskutere og anvende normativ etisk teori, men berører samtidig spørsmål om etiske metoder og relevante metaetiske bakgrunnsbetingelser. Emnet trekker derfor inn elementer fra alle de tre delene av etikken.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre to mindre skriftlige øvingsoppgaver, á ca. 1000 ord.

Tema og problemstilling for øvingsoppgavene avklares med faglærer. Det er individuell, formativ tilbakemelding.

Arbeidskravet må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-1007 Etikk 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang: 20. august 2019 Orienteringsmøte:14. aug. 2019 kl. 10.00 - Innsikten(Teo Hus 1,plan
Forelesning Orienteringsmøte: 14 .august 2019 kl. 10.00, Innsikten (Teorifagbygget Hus 1, plan 5)

f.aman. Ivar Russøy Labukt
Første gang: 20. august 2019.

Eksamen Eksamen høst 2019: Fire timers skriftlig eksamen, dato kommer. senere