Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FIN-1110 Finsk litteratur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet gir deg grunnleggende kunnskaper om finsk litteraturhistorie og sentrale forfattere. Skjønnlitteratur blir studert i en sosial- og kulturhistorisk kontekst. Pensum leses på finsk og skandinaviske språk. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har grunnleggende kunnskaper om finsk litteratur og de viktigste forfatterne grunnleggende kunnskaper om skjønnlitteraturens periodeinndeling og de mest karakteristiske trekkene ved periodene grunnleggende kunnskaper om skjønnlitteraturens rolle i Finlands samfunn gjennom tidene

Ferdigheter:

Studenten kan de litteraturhistoriske hovedperiodene og kjenner til de viktigste forfatterne i Finland plassere særtrekk ved finsk litteratur i en allmenn kulturhistorisk kontekst lese skjønnlitteratur som ett uttrykk for samtidens problematikk og nasjonale uttrykksbehov


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller svensk. 

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas.

Emnet inkluderer et nettbasert skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Fronter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En individuell oppgave eller gruppeoppgave på henholdvis ca. 8 eller 10-15 sider. Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, "Ikomp". Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 25.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIN-120 Finsk grunnfag, deleksamen litteratur 10 stp