Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FIN-3010 Kvensk og finsk språkforskning - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.

Innhold

Studentene får en innføring i språkforskningstradisjoner og -metoder, og innsikt i ulike retninger innen moderne språkforskning og i de mest sentrale forskningstemaer og -paradigmer innen kvensk og finsk språkforskning. Emnet drøfter historisk fennistisk (forskning av finsk språk) forskningsparadigme, og

presenterer moderne teoretiske tilnærminger og metoder innen forskningen av kvensk og finsk.

Emnet presenterer generelle prinsipper og metoder i sammenlignende språkforskning og ulike modeller for språkslektskap mellom uralske språk. Emnet gir en innføring i forskning av språkkontakter, og fokuserer spesielt på låneord i finsk og kvensk i denne sammenheng.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

For opptak til masterprogrammet i språk, studieretning kvensk og finsk, kreves bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp.) i kvensk eller finsk. Av de 90 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 30 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Historiske forskningstradisjoner innen fennistikken, slik som språkhistorisk forskning, teori og metode i sammenlignende språkvitenskap, låneordforskning. Dessuten diakronisk og synkronisk språkforskning, noen utvalgte teoretiske retninger og metoder innen moderne språkforskning av finsk og kvensk. Kjennskap til språksamlinger i finsk og kvensk, f.eks. i morfologi og syntaks.

Ferdigheter

Studenten kan gjøre rede for:

Hvilke språk hører til den uralske språkfamilien og plassering av de østersjøfinske språkene i den;

Hvilke teoretiske og metodiske tilnærminger har preget fennistikken historisk og i dag.

Låneord fra ulike perioder og språk i finsk og kvensk, og hva disse forteller om språkkontakter.

Studenter kan bruke sentrale digitale språkkorpus i finsk og kvensk som er tilgjengelig for alle.


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, seminar, muntlige og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Én skriftlig og én muntlig presentasjon på kvensk eller finsk.

Eksamen består av:

Én ukes hjemme-eksamen der deler av oppgaver kan skrives på norsk. Studenter får også oppgaver der de må skrive på finsk eller kvensk.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 02.12.2019 innlevering 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første forelesning: se timeplanen på nett.
Forelesning prof. Leena Mirjam Niiranen
Kontakt faglærer for å avtale individuell veiledning

Hjemmeeksamen Utlevering: 23. november. Innlevering: 30. november Oppgavesettet utleveres og besvarelsen innleveres i det digitale verktøyet wiseflow.

Arbeidskrav Frist for arbeidskrav: 19. september, 5. oktober og 9. november.