Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FIN-3110 Narrasjonsteori - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i finsk/kvensk litteratur og kan tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til masterstudier i finsk/kvensk.

Innhold

I emnet vil du studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra finsk og kvensk litteratur. Periodeinndelingen anvendes som bakgrunn. Skjønnlitterære tekster plasseres også i en allmenn kunstteoretisk og litterær kontekst. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres. Du vil spesialisere deg på en litteraturhistorisk periode, et tema eller en litterær sjanger og gjør deg kjent med både skjønnlitterære tekster og teori fra et valgt tema.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i finsk. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Finsk og norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, svensk, norsk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 14 timer forelesninger, seminar- og gruppearbeid samt individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Oppgaven skal leveres senest 4 uker for semesterslutt. Oppgave evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Besvarelsen skal være på 8-10 sider inkludert innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 25.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.