Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FSK-1100 Fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i de norske marine næringenes historiske utvikling, organisering og rammebetingelser, med vekt på det som har skjedd etter endringen av det internasjonale havrettsregimet på 1970-tallet. Vilkårene for bærekraftig vekst, entreprenørskap, innovasjon og verdiskaping innenfor fiskeri og oppdrett blir presentert og analysert. Det blir det lagt vekt på hvordan samspillet mellom ressursgrunnlag, teknologi, markeder, institusjoner, politikk, vitenskap og globalisering har påvirket næringsutvikling, organisering og bærekraft. Emnet skal legge et grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av de marine næringene.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges vekt på studentaktiv læring. Undervisningen omfatter blant annet forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, ekskursjon og veiledning.

Eksamen

En gruppeoppgave basert på oppgitt tema (teller 50%) og en fire timers individuell skriftlig eksamen (teller 50%). Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått. Begge deler må være bestått.

Arbeidskrav:  Tre arbeidskrav skal være bestått før eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjonseksamen må begge deler av eksamen avlegges på nytt. Kontinuasjonseksamen består av en to ukers hjemmeeksamen med selvvalgt problemstilling og en skriftlig skoleeksamen. Det gis ikke veiledning til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig 09.12.2019;Hjemmeeksamen utlevering 31.10.2019 innlevering 14.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SVF-1511 Fiskeriorganisering/-rett og næringsutvikling 5 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Jahn Petter Johnsen
prof. Jeanette Hammer Andersen
prof. Petter Holm
Seminar gr 1 prof. Jahn Petter Johnsen
Seminar gr 2 prof. Jahn Petter Johnsen
Seminar gr 3 prof. Jahn Petter Johnsen
Ekskursjon prof. Jahn Petter Johnsen
rådgiver Ingrid Hovda Lien
Arbeidstime for kull 2018 (ledet av eldre studenter) dekan Kathrine Tveiterås