Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg grunnleggende matematikk som er relevant for biologi- og økonomiemner på bachelornivå i fiskeri og havbruksvitenskap, herunder algebra, funksjonslære, marginalregning (derivasjon, elastisiteter), maksimering/minimering under bibetingelser, geometriske rekker.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha

kunnskaper om

ferdigheter til å

generell kompetanse til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen gis som Multiple Choice. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav: To obligatoriske øvelser må være bestått for å gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på oppgaveseminarene.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).


Dato for eksamen

Skriftlig 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp
Undervisning Høst 2019
Lectures uni.lekt. Olga Lychagina
Seminar gr 1 uni.lekt. Olga Lychagina
Seminar gr 2 uni.lekt. Olga Lychagina