Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FSK-3004 Næringsmiddelkjemi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat hvor kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt, er sentralt.

Emnet er primært beregnet på studenter som tar master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også være relevant for masterstudenter på andre retninger i fiskeri- og havbruksvitenskap hvor slik kunnskap er ønskelig. Emnet kan også være aktuelt for master i marin bioteknologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet omfatter generell næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat. Det foreleses om næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning. Fokus er på fett og proteiner, men også karbohydrater, mineraler, vitaminer og andre lavmolekylære næringsstoffer behandles i kurset. Det legges vekt på hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat påvirkes av konservering, foredling og lagring.

Andre temaer som belyses er tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og miljøgifter i mat. Studentene skal under veiledning gjennomføre og rapportere en selvstendig eksperimentell semesteroppgave. To eller tre studenter arbeider i lag og skriver en felles semesteroppgave som gis karakter. Oppgaven kan for eksempel omhandle næringsmiddelkjemiske eller ernæringsmessige aspekter ved marine råstoffer eller foredlede produkter av marint råstoff.

Sikkerhetsopplæring: Før gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave må studentene ha gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for arbeid i laboratorium, HMS-0500, eller tilsvarende og fått opplæring i de interne rutiner ved det aktuelle forskningslaboratoriet.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelor i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Hva lærer du

Kunnskaper:
Kandidaten

Ferdigheter:
Kandidaten

Generell kompetanse:
Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Undervisningen omfatter 20 doble forelesningstimer. I tillegg veiledes studentene ved gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave i forskningslaboratorium og ved rapportering. Studentene gjennomfører semesteroppgaven i grupper på 2 til 4 studenter og hver gruppe skriver samlet rapport. Totalt arbeidsmengde beregnes til en effektiv arbeidsuke - cirka 40 timer. Emnet undervises i høstsemesteret med avsluttende eksamen i slutten av semesteret.

Eksamen

3 t skriftlig skoleeksamen (teller 50 %) og semesteroppgave (teller 50 %). Begge vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått. Det gis én endelig karakter. Både skoleeksamen og semesteroppgaven må være bestått for å få bestått på kurset.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 06.12.2019;Semesteroppgave utlevering 22.11.2019 innlevering 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Se timeplan
Forelesning prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Edel Oddny Elvevoll
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
stip. Lars Dalheim
Seminar prof. Ragnar Ludvig Olsen
Lab Informasjon om lab vil bli gitt av faglærer

prof. Ragnar Ludvig Olsen
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
stip. Lars Dalheim