Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HIF-1000 Alt du trenger for å studere språk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter i bachelorprogrammene i språk og litteratur.

Målgruppa er alle som ønsker å utdanne seg i et språkfag, og språkinteresserte studenter fra andre fag, f.eks. psykologi, filosofi, sosiologi, antropologi eller matematikk.

Emnet gir studentene nødvendige kunnskaper og analyseverktøy til å takle språkstudier på universitetsnivå. Emnet fokuserer på viktige språklige strukturer og prosesser og gir en grundig innføring i relevant grammatisk terminologi. 


Innhold

Dette emnet er en grunnleggende innføring i språkvitenskap og gir studentene de analyseverktøy de trenger for å studere språk på universitetsnivå. Alle mennesker er utstyrt med en språkevne som setter oss i stand til å produsere og forstå stadig nye ytringer som vi aldri har vært borti før. Denne kreativiteten innebærer at den menneskelige språkevnen er vesentlig annerledes enn kommunikasjonssystemene vi kjenner til fra dyreverdenen, og at språkevnen er en essensiell egenskap ved det å være menneske. Språkvitenskap er studiet av hva denne kompetansen består i, hvordan den tilegnes, hvordan den varierer på tvers av språk, og hvordan vår faktiske språkbruk bidrar til at språk endrer seg over tid. Emnet fokuserer på språkvitenskapelige grunnbegreper og analyseverktøy, med særlig vekt på lydlære (fonetikk og fonologi), ordlære (morfologi), setningslære (syntaks) og betydningslære (semantikk og pragmatikk). Studentene skal også få et innsyn i hvordan språk varierer i tid og rom (historisk lingvistikk, dialektologi og typologi). I tillegg til dette berøres forholdet mellom språk og psykologi (språktilegnelse, språkpatologi, flerspråklighet), forholdet mellom språk og samfunn (sosiolingvistikk) og anvendelse av språkvitenskap i for eksempel oversettelse og språkteknologi.

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret). 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Hver uke tilbys det 2 timer forelesning og 2 timer seminar med praktisk oppgaveløsning. Det vil være tilgang til et utvalg digitale læringsressurser som benyttes for å lære, øve og diskutere i Canvas. 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamensform: Skriftlig, digital hjemmeeksamen på fire (4) timer i (WISEflow). Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A til F).

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar (for emner som tilbys i høstsemesteret).


Dato for eksamen

Nettbasert hjemmeeksamen utlevering 10.12.2019 innlevering 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning og seminar Første undervisning: se timeplan på nett

prof. Martin Krämer
Eksamen Skriftlig, digital 4-timers hjemmeeksamen i WISEflow: dato kommer