Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HIF-3301 Forskningsdesign, teori og metode for mastergrad i russlandsstudier - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Forbeholdt studenter på master i Russlandstudier. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler planlegging og gjennomføring av en masteroppgave om Russland med statsvitenskapelige, historiefaglige eller kulturfaglige tema, og gir samtidig innblikk i pågående russlandsforskning ved Institutt for språk og kultur (ISK), Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) og Institutt for samfunnsvitenskap (ISV). 

Utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave utgjør en sentral del av emnet, med vekt på utvikling av problemstilling, lokalisering og innhenting av materiale og litteratur, felt- og arkivarbeid, bruk av databaser, disponering, skriveprosessen, argumentasjonsanalyse osv. Emnet behandler i tillegg teori og metode knyttet til kultur- og samfunnsvitenskapelig russlandsforskning, med særlig vekt på sivilsamfunn, identitet, etnisitet og nasjonalisme. Det gis innføring i aktuell vitenskapsteoretisk og metodisk litteratur knyttet til representasjons- og kulturanalyse, samt kvalitativ og kvantitativ metode. Emnet inneholder et særlig fokus på de russiske nordområdene, både historisk og i dag.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om: 

Ferdigheter

Studentene kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Forelesninger og seminar. Emnet baserer seg på utvalgte forelesninger fra HIS-3001, SVF-3003, SVF-3004 og SVF-3005 samt forelesninger som er utviklet særlig for HIF-3301.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Muntlig presentasjon av prosjektskisse, med medstudent som opponent og innlevering av prosjektskissen (ca.10 sider / ca. 3500 ord). Prosjektskissen vurderes til Godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

En ukes hjemmeoppgave over gitt tema på ca. 10 sider (ca. 3500 ord) i slutten av semesteret. Besvarelsen blir evaluert etter karakterskalaen A-F, der F er ikke-bestått

Det tilbys kontinuasjoneksamen ved karakteren F. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret. 


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesninger Se undervisningsplan i Fronter

Se timeplan på nett

Arbeidskrav Arbeidskrav: Som HIS-3001. Innlevering av utkast til prosjektskisse 8- 10 sider. Innleveringsfrist (Canvas): Fredag 01. november 2019 kl 14:00

Eksamen Eksamen: En ukes hjemmeoppgave over gitt tema på ca. 10 sider (ca. 3500 ord). Utlevering av hjemmeeksamen i WISEflow fredag 6. desember 2019 kl 09:00. Innleveringsfrist (WISEflow) fredag 13. desember 2019 kl 14:00. Eksamensdatoer er foreløpige og kan endres.