Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HIS-1050 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant. - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for nye studenter på bachelorprogrammet i historie, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i historie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Historiefaget er blitt omtalt som "vitenskapen om forandring"; studiet av hvordan folk samhandler og hvordan samfunn endrer seg. Grunnleggende for faget er at studiet av fortida gir oss det langtidsperspektivet som vi trenger både for å forstå de raske endringene i vår egen samtid og de langsomme og langsiktige bevegelsene som har formet det mangfold av samfunnsformer vi er omgitt av. I dette emnet vil studentene bli ført inn i de store spørsmålene som ligger til grunn for faget - fagets hva, hvordan og hvorfor. I tillegg er det i undervisningen lagt vekt på analyse og skriving av akademiske tekster.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamenspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen er delt i 9 bolker. For hver bolk foreligger det to forelesninger på 30 minutter som er tilgjengelig på nettet. I tillegg vil det for hver bolk bli lagt ut øvingsoppgaver, oppgaver for innlevering samt tekster, annen litteratur og lenker som er av relevans for studiet. Det blir lagt til rette for nettdiskusjoner, kommentarer etc.

En egen nettbolk vil legge vekt på informasjonskompetanse samt analyse og skriving av faglige tekster. Her vil Universitetsbibliotekets nettbaserte opplegg bli lagt til grunn.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav: Studenten må ha vist aktivitet i form av innleveringer eller nettdiskusjoner i minimum 6 av de 9 bolkene.

Eksamen: En hjemmeoppgave på ca. 5 sider (ca. 1750 ord) som leveres i slutten av semesteret. Vurderes etter karakterene A-F. Studentene får tilbud om kollektiv veiledning ved utlevering av oppgaven. Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 18.11.2019 innlevering 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HIS-1000 Introduksjon i historie: Hvordan historie blir til 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning Nettemne i Canvas.Første innlevering er tirsdag 3. september 2019.

Arbeidskrav Arbeidskrav: Til de 9 stegene skal hver student levere 6 oppgaver.Steg 1 – Innlevering tirsdag 3. septemberSteg 2 – Innlevering tirsdag 10. septemberSteg 3 – Innlevering tirsdag 17. septemberSteg 4 – Innlevering tirsdag 24. septemberSteg 5 – Innlevering tirsdag 1. oktoberSteg 6 – Innlevering tirsdag 8. oktoberSteg 7 – Innlevering tirsdag 15. oktoberSteg 8 – Innlevering tirsdag 22. oktoberSteg 9 – Innlevering tirsdag 29. oktober

Eksamen Utlevering av hjemmeeksamen i WISEflow mandag 18. november 2019 kl. 09:00Innleveringsfrist i WISEflow 25. november 2019 kl. 14:00.Kollektiv veiledning eksamen uke 47