Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Målet med emnet er å gi studentene en innføring i forskningsdesign og et metodegrunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Emnet gir også et innblikk i kompetanse og pågående forskning ved instituttet. En del av emnet brukes til utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave, med fokus på utvikling av problemstilling, avgrensing, disponering, metode, skriveprosess og referanseteknikk.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C. For studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie må bacheloroppgaven være bestått.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger, seminar og ekskursjoner. Det legges vekt på en kombinasjon av studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig.

Tidlig i semesteret arrangeres det en obligatorisk samling over tre dager, fortrinnsvis utenfor campus. 

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.

Det gis også individuell veiledning i forbindelse med utvikling av prosjektskisse.

Emnet gis normalt hvert høstsemester, og det er bare anledning til å avlegge ordinær eksamen i undervisningssemestrene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

Innlevering av utkast til prosjektskisse 8- 10 sider.

Eksamen:

Studentene skal levere en prosjektskisse for en masteravhandling på rundt 10 sider (ca. 3500 ord). Prosjektskissen vurderes som bestått/ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

En godkjent oppgave/prosjektskisse innlevering 28.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Informasjonsmøte masterstudenter: Dato/sted/tidspunkt kommer
Forelesning prof. Stian Bones
Eksamen Eksamen: Studentene skal levere en prosjektskisse for en masteravhandling på rundt 10 sider (ca. 3500 ord). Innleveringsfrist: Fredag 29. november 2019 kl 14:00 i WISEflow. Eksamensdato er foreløpig og kan bli endret.

Arbeidskrav Arbeidskrav: Innlevering av utkast til prosjektskisse 8- 10 sider. Innleveringsfrist (Canvas): Fredag 01. november 2019 kl 14:00

Informasjonsmøte Felles informasjonsmøte for master historie og lektor historie (4. år) tirsdag 20. august kl 12:15

prof. Stian Bones