Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

IDR-1330 Idretter 2 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i idrett Tromsø.

Innhold

Emnet består av ulike idrettsaktiviteter der studenten skal tilegne seg egenferdigheter og formidlingsferdigheter i de enkelte aktivitetene. Basketball, turn og dans, friidrett og kampsporter er aktiviteter i dette emnet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres.

Emnet består av flere ulike idrettsaktiviteter som delemner. Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter i følgende delemner:

Basketball: Grunnleggende taktikk og spillesystemer samt metodikk og didaktikk for læring og utvikling av ferdighet i basket.

Turn og dans: Grunnleggende turnelementer på matte og apparater. Ulike danseformer og danser fra ulike kulturer og metodikk for innlæring av rytmeforståelse og trening i ulike bevegelsesformer til musikk.

Friidrett: Grunnleggende teori og praksis i løp-, hopp-, kastdisipliner samt metodikk og didaktikk for læring og utvikling av teknikk og koordinasjon.

Kampsporter: Ulike grener innen kampsporter og deres teknikker og regler, samt metodikk for læring og utvikling av teknikk i de ulike kampsportene.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer- og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske eller treningsteoretiske tilnærminger. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i hver idrettsaktivitet, og totalt i den praktiske delen av undervisningen, samt i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamen og vurdering

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodiske eksamen. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Dato for eksamen

Praktisk-metodisk inkludert plan, gjennomføring og muntlig høring 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

IDR-1330 Hallidretter 20 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesninger/seminar uni.lekt. Tord Markussen Hammer
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm
Praktisk undervisning uni.lekt. Andreas Kjæreng Winther
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm