Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1 - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Innhold


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Hva lærer du

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen kan foreligge på engelsk.

Undervisning

Læring foregår ved tilrettelagt og lærerstyrt undervisning og mer selvstendig faglig arbeid. Fra starten forutsettes det mye egenarbeid, relatert mot utforming og utvikling av master-oppgaven.

Det forventes at studentene jobber om lag 375 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet


Eksamen

Arbeidskrav: Fordypning i en selvvalgt eller gitt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten(e). Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen: innlevering av en paper som omhandler en vitenskapsteoretisk eller metodologisk redegjørelse og drøfting innen forskningsområdene idrett, friluftsliv eller kroppsøving.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Paper innlevering 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019