Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

INF-2200 Datamaskinarkitektur og -organisering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er grunnleggende og omhandler oppbygning, konstruksjon, og maskinnær programmering av moderne datamaskiner. I tillegg til fundamentale prinsipper for konstruksjon av datamaskiner, behandles også teknologiske utviklinger som påvirker utformingen av nye datamaskinarkitekturer eller realiseringer, beslutninger som inngår i konstruksjon av datamaskiner, samt ytelseskriteria for å evaluere disse beslutningene. Emnet omhandler prosessorer, lager, sammenkoblinger mot ytre utstyr samt parallelle prosessorer. Det kreves ikke forkunnskaper i maskinnær programmering eller digitalteknikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk

Hva lærer du

 Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hvert høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Det kan kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system. NB! Deltakelse på første forelesning er obligatorisk.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen. 

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener ved UiT


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

D-241 Datamaskinarkitektur 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første frammøte: Ikke klart enda.
Forelesning f.aman. Tore Brox-Larsen