Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1833 Mineralprosessering og anvendt mineralogi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

BYG-2811 Mineralprosessering og anvendt mineralogi 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressurser

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av øvings-/lab.-oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, laboratoriearbeid, selvstudium og eventuelt ekskursjon(er).


Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen skriftlige hjelpemidler tillatt, godkjent kalkulator er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Karakter på en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonsadgang