Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1880 Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er et valgfag i studieprogrammer for bachelor ingeniør, byggretningene. Emnet er plassregulert (32 plasser høsten 2019).

Emnet er øremerket som fordypningsmulighet for:

Konkurransekriterier for plasstildeling er:

Studenter med tildelt plass må innen 10. september bekrefte at man skal ta faget. Dette av hensyn til studenter på venteliste samt forberedelser til første samling.

Emnet kjøres også nettbasert med noen krav til oppmøte på Campus Narvik.


Innhold

Emnet består av to delemner (moduler) LM2 (5 sp) og LM3 (5 sp). Modul LM3 krever også at man allerede har eller samtidig tar modul LM2.

LM2: Nærmere om geodetisk grunnlag. Nivellement for setningskontroll. Profilering og masseberegning. Punktberegning med trigonometriske metoder. Frioppstillinger. Polygondrag. Utjevning. Instrumentlære. Feilkilder i grunnlag, utstyr og utførelse, innføring i kontroll av utstyr. Grunnleggende feillære. Filformater. Orientering om programvare for etterbehandling. Innføring i praktisk bruk av målebøker, totalstasjoner og GNSS. Enkle måleoppdrag med punktbestemmelse.

LM3: Bruk av profesjonelt utstyr i vanlige måleoppdrag med GNSS og robotic totalstasjoner. Forberedelser. Nærmere om bruk av målebøker. Overføre måledata til og fra plan (kjente formater) og måleinstrument. Utstyrsinstruksjon. Feil og toleranser. Planlegging og dokumentasjon av måleoppdrag. Maskinstyring. Bruk av GISLINE (krever personlig PC). Utførelse av praktiske oppgaver, bl.a.:


Søknadsfrist

1. juni

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1853 Grunnleggende byggfag

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

LM2: Grunnleggende kunnskaper om stedfesting og høydebestemmelse i forhold til kart- og tegningsgrunnlag, og beregningsprinsippene for de viktigste målemetodene inkl. kontroll av disse.

LM3: Videregående kunnskaper med bransjemessig utførelse av de vanlige måleoppdrag, inkl. kunnskap om andre målemetoder som bruk av laser, maskinstyring, scanning etc.

Ferdigheter:

LM2: Elementær bruk av totalstasjon, GNSS og nivelleringsutstyr i forhold til ulike oppdragstyper.

LM3: Selvstendig bruk av totalstasjon og GNSS med metodevalg og etterbehandling tilpasset de vanlige oppdragstyper.

Kompetanse:

LM2: Grunnlag for selvlæring for selvstendig utførelse av enkle måleoppdrag. Vurdere geomatiske behov og muligheter i forhold til prosjekteringsunderlag og kartlegging.

LM3: Selvstendig utførelse av enkle måleoppdrag, utførelse av mer komplekse oppdrag under ledelse av andre eventuelt selvstendig avhengig av opparbeidet praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

LM2: Timeplanfestede forelesninger i plenum og noe veiledning under obligatoriske gruppearbeide i felt ved campus Narvik, med samling tidlig i uke 38. 3 øvinger hvorav 1 i gruppe med feltarbeider. Obligatorisk gruppedeltagelse blir kontrollert.

LM3: Kurset er praktisk landmåling med obligatorisk samlingsbasert undervisning ved campus Narvik, inklusive utførelse av gruppeprosjekter i felt. 4 øvinger hvorav 3 er praktiske gruppearbeider i felt. De praktiske prosjektene vil omhandle:

Angitte tider er foreløpige, endelige tider vil bli publisert på Canvas ved emnestart. Utstyr er disponibelt også utover dette dersom den enkelte gruppe får uforutsette problemer, f.eks med å oppnå ønsket resultatkvalitet. Beregn reservetid for det (spesielt viktig for tilreisende nettstudenter som vanskelig kan benytte seg av andre uker for evt ekstraarbeide).

Emnegjennomføringen betinger bruk av windowsbaserte programvarelisenser som skaffes av UIT.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det er obligatorisk deltagelse på alle ovenfor angitte feltøvinger i LM2 og LM3, med pliktig oppmøte på campus Narvik.

Av de 3 innleveringene i LM2 må minimum 2 av innleveringene inklusive gruppeinnleveringen i LM2 være bestått for å få eksamensrett i LM2.

Alle de 4 innleveringene i LM3, også den individuelle, må være bestått for å få eksamensrett i LM3.

Eksamen og vurdering

LM2: Karakter settes dels ut fra karaktersatte innleveringer/mappeevaluering (50%), og dels på grunnlag av 3 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler (50%).

LM3: Karakter settes ut fra mappevurdering (100%). Innleveringene karaktersettes fortløpende. Alle besvarelser må være levert og godkjent, inklusive måledata innen angitte toleranser.

Karakterskala A - F, hvor F er ikke bestått.

Både øvingsdelene og eksamen må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Kontinuasjonsmulighet i feltarbeider og mapper gis kun som plass i neste års emneavvikling. Denne kontinuasjonsadgangen bortfaller ved ulegitimerte forfall til feltarbeider/samlinger, og/eller manglende innleveringer.

Ikke bestått eksamen i LM2 gir rett til ekstraordinær kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen - Landmåling 2 17.12.2019;Landmåling 2 - mappe innlevering 15.11.2019;Landmåling 3 - mappe innlevering 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BYG-2810 Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk) 10 stp
Undervisning Høst 2019
Narvik uni.lekt. Bjørn Eirik Kanstad
øvinglær. Dag-Arne Granberg