Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

KVI-3110 Ditt prosjekt og forskningsprosessen - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir nærmere kjennskap til prosessen bak et aktuelt eller pågående forskningsprosjekt i kunsthistorie. I undervisning og seminarer drøftes problemstillinger vedrørende valg av forskningsobjekt (empirisk og/eller teoretisk), planlegging og organisering av arbeidet, innsamling av materiale, utvikling av problemstillinger, valg av metode(r), bruk av relevante begreper, utvikling av analytiske og teoretiske verktøy, søk etter kilder og litteratur, disponering og skriveprosess. Studenten skal dessuten velge undersøkelsesmateriale for egen masteroppgave, enten individuelt eller i grupper der to eller tre samarbeider om en felles oppgave. På grunnlag av dette og seminarer med skrivetrening skal studenten i løpet av semesteret utarbeide egen prosjektskisse for masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, øvinger og gruppearbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av en toårsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Studenten skal i løpet av semesteret levere en prosjektskisse for egen masteroppgave på minimum 4 sider. Skissen skal inneholde presentasjon av tema, problemstilling, undersøkelsesmateriale, litteratur og kilder.I tillegg kommer dokumentasjon av det empiriske materialet.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Prosjektskisse innlevering 06.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Rognald Heiseldal Bergesen
rådgiver Marit Bull Enger
prof. Elin Kristine Haugdal
f.kons. Kari Torill Guldahl
Orienteringsmøte mandag 19. august kl. 12.15 SVHUM A3018

Hjemmeeksamen tirsdag 6. november 2019.