Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

KVI-3123 Kunstens teori og historiografi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Innhold

Emnet gir en fordypning i den nyere kunsthistoriens metoder, teorier og begreper med vekt på de siste fire-fem tiårene, samt en innføring i fagets historiografi. Emnet omfatter teorier og metoder knyttet til billedkunst i vid forstand og til arkitektur. Spesiell vekt blir lagt på studiet av poststrukturalistisk kritikk, kjønnsstudier, postkolonialisme og andre tilnærmingsmåter til visuelle og kunstneriske forhold. Pensumtekstene knytter også an til fagområder som estetikk, litteraturvitenskap, historie, antropologi og religion. Innen kunsthistoriografi legges vekten på et utvalg eldre og nyere tekster som har bidratt til å forme kunsthistoriefaget.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp) i kunsthistorie. Av de 90 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Oppgaven deles ut i annen halvdel av semesteret, og besvarelsen skal leveres ti dager etter utlevering.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 14.11.2019 innlevering 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

KVI-3122 Kunsthistoriens tekster 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning Orienteringsmøte mandag 19. august kl. 12.15. SVHUM A3018.

uni.lekt. Rognald Heiseldal Bergesen
prof. Elin Kristine Haugdal
f.aman. Ingeborg Høvik
uni.lekt. Hege Olaussen
f.kons. Kari Torill Guldahl
Hjemmeeksamen Utlevering torsdag 14. november 2019, innlevering mandag 25. november 2019.