Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet  i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet overlapper emnet MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentvitenskap, 10 studiepoeng.

Innhold

Emnet gir en innføring i dokumentbegrepet og hvordan dette samspiller med en bredere forståelse av mediehistoria. Dokumentasjonsprosesser kan ikke skilles fra medieutviklinga, og våre institusjoner for innsamling, lagring og formidling i arkiv, bibliotek og museer har også sine mediale forutsetninger. Sentralt i emnet står derfor relasjonen mellom mediers form og deres innhold. Emnet introduserer også sentrale verktøy for forståelsen og analysen av media, bilder og fortellinger, belyst gjennom en rekke eksempler fra kunst, reklame, film, fjernsyn og fotografi. 

Spørsmål som blir behandla i innføringsemnet er:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

5199 - nettbaserte - og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

Ferdigheter

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Pensumtekster vil i stor utstrekning være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, pensumtekster og lenker blir lagt ut i Fronter med en ukes mellomrom i høstsemesteret. Det forventes derfor at studentene besøker Fronter-rommet regelmessig og benytter seg av de ressursene som gjøres tilgjengelig underveis. En detaljert plan med temaoversikt, pensum og leseanvisninger legges ut i Fronter ved semesterstart.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomførte og godkjente før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene vil få mulighet til å presentere arbeidskrav muntlig, skriftlig eller gjennom angitt internettapplikasjon.

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 25.11.2019 innlevering 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap 10 stp
Undervisning Høst 2019
Seminar Tromsø (frivillig) uni.lekt. Gaute Barlindhaug
f.kons. Kari Torill Guldahl