Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MUS-5010 Fagdidaktikk 1 - 7.5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

2. Gruppen

I samarbeid med faget pedagogikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige perspektivet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- være kjent med ulike teorier om bevegelseslæring, musikalsk prestasjon og estetisk uttrykk

- være kjent med rammeplanen for kulturskolen og kunne relatere sentrale idéer i denne til egen praksis

- være kjent med repertoar og metodiske aspekter innen gruppeundervisning

Ferdigheter

- kunne planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i elevens fysiske, mentale og musikalske forutsetninger

- ha kjennskap til sentrale musikkpedagogiske konsepter og kunne drøfte deres betydning mht. egen undervisning

Generell kompetanse

- være fortrolig med fagbegrep og modeller innen didaktisk teori og kunne anvende disse i planlegging av undervisning og refleksjon rundt egen praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- minst 80% deltakelse i obligatorisk undervisning

- muntlig fremlegg om et selvvalgt tema

- refleksjonsnotat om én egen undervisningstime

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen om pedagogisk og didaktisk teori

Vurderes individuelt med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019