Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Obligatorisk emne master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning knyttet til utdanning, arbeid og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for å tematisere utvikling og læring med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemnestudenter 1.juni

Søknadskode: 9371. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 


Opptakskrav

Jf. opptakskrav til studieprogram master i pedagogikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om: 

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er campusbasert og har 20 timer forelesninger og 20 timer seminar- undervisning. I tillegg til forelesninger benyttes casestudier og andre studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:  

Eksamen og vurdering

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 15.11.2019 innlevering 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Undervisning prof. Gry Paulgaard
f.aman. Vidar Vambheim
prof. Jon Håkon Schultz
f.aman. Yngve Antonsen