Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SSO-3012 Velferdsarbeid og endringskompetanse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir inngående kunnskap om velferdsarbeid både på individ- og systemnivå. Videre fokuseres det på endringskompetanse, med utgangspunkt i medvirkning og samarbeid med personer i utsatte posisjoner og aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor. Det fokuseres på hvordan endringsprosesser kan igangsettes, ledes, gjennomføres og evalueres.

I emnet inngår kunnskap om velferdsstatens målsetninger og ordninger, samt organisering og ledelse innen velferdssektoren. I emnet utdypes utfordringer velferdssektoren står overfor for å kunne gi gode velferdstjenester i fremtiden, og hvilke behov for endring og fornyelse dette innebærer. Emnet gir forståelse av myndiggjørende prosesser. Videre gir emnet oversikt over viktige perspektiver, begreper og teorier for å forstå endringsarbeid, deriblant sosial innovasjon, endringskompetanse, brukermedvirkning og sosialt entreprenørskap. 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 55 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 200 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Gjennomføring av et individuelt praktisk endringsprosjekt på egen arbeidsplass. Erfaringene skal deles med kullet ved hjelp av videokonferanse.

Eksamen og vurdering:

Individuell skriftlig prosjektrapport som vurderes etter karakterskala A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Individuelt praktisk endringsprosjekt på egen arbeidsplass innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Rikke Gürgens Gjærum
f.aman. Stina Rebecca Hirsti
prof. Harald Henning Torsteinsen
f.lekt. Gunn Tove Minde
f.aman. Hege Kristin Gjertsen
prof. Kwesi Alexander Kassah
f.aman. Gunn Elin Fedreheim
f.aman. Line Melbøe
f.aman. Ingrid Fylling
Annet f.aman. Stina Rebecca Hirsti
f.aman. Hege Kristin Gjertsen
rådgiver Elin Margrethe Ryseth
f.aman. Gunn Elin Fedreheim
prof. Anna Margareth Kittelsaa
spes.bibl. Frid Jorun Aag