Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FYT-1010 Fysiologi - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en del av 1. og 2.  semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen fysiologi (15 sp). Emnet omhandler kroppens normale fysiologiske prosesser ved ulike typer påkjenninger og belastninger.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- redegjøre for de ulike organsystemenes rolle i motorisk kontroll og læring, og samspillet mellom disse

- beskrive og forklare hvordan muskel-, støtte, - binde- og nervevev fungerer og tilpasser seg ulike belastninger eller mangel på belastning

- redegjøre for sansing og persepsjon. Studenten kan beskrive smertefysiologi og gjengi det perifere og sentrale nervesystemets rolle i smerteopplevelsen

- beskrive det sentrale, det autonome og det perifere nervesystemet, og forklare hvordan de samvirker med andre organsystemer i ulike situasjoner

- beskrive immunsystemets rolle ved skader og infeksjoner.

- forklare funksjonen til tverrstripet muskulatur, funksjonen til ulike muskelfibertyper, energiomsetning og hva slags muskelarbeid som kan utføres

- redegjøre for næringsstoffenes omsetning og lagring, under hvile og arbeid

- redegjøre for respirasjons- og sirkulasjonssystemets funksjon, og samspillet mellom disse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, basisgrupper, seminarer, laboratoriearbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: To arbeidskrav må være godkjente før eksamen. Skriftlig skoleeksamen i vårsemester. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 07.02.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYSIO-100 Fysiologi 15 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning f.lekt. Åshild Odden Miland
øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen