Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FYT-2020 Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i fysioterapi-B - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i bachelor i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: For å delta på obligatorisk undervisning i emnet må eksamen i FYT-1030 være bestått. For å avlegge eksamen må alle tidligere eksamener ved studieprogrammet være bestått.

Innhold

Emnet går over 3. og 4. semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen psykologi og pedagogikk (4 sp); sosiologi og sosialantropologi (2 sp); personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse (2 sp); biomekaniske og neurofysiologiske aspekter ved bevegelse (4 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (2 sp); helse, behandlingsfilosofi og faghistorie (2 sp); sykdomslære og funksjonshemming (2 sp); behandling rehabilitering og habilitering (8 sp); helsefremmende og forebyggende arbeid (4 sp).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- forklare hvordan utvikling og endring av bevegelse og funksjon skjer i et samspill mellom motoriske, sansemessige, kognitive og følelsesmessige faktorer, i et gjensidig forhold mellom mennesket og dets nærmiljø

- planlegge og gjennomføre undersøkelser, gjenkjenne relevante funksjonsproblemer og sette disse i en kontekst. Studenten skal kunne under veiledning prøve ut fysioterapeutiske behandlingsmetoder/framgangsmåter rettet mot å lindre smerte, vedlikeholde eller bedre menneskers funksjonsevne, og forebygge helseplager

- forstå vurderingens sentrale plass i alt fysioterapifaglig arbeid, og fortolke og forklare informasjonen de får gjennom samtale og kroppsundersøkelse i forhold til kunnskap om sykdoms- og skadeprosesser, funksjon og innsikt i pasientens livssituasjon

- vurdere hvordan forhold i oppvekst-, arbeids- og nærmiljø kan skape uheldige belastninger som påvirker funksjon og arbeidsevne. Bruke sin innsikt i hvordan kroppen reagerer på belastning, i tilrettelegging av tiltak for å fremme helse og forebygge helseplager

- redegjøre for hvordan sykdom oppstår, utvikles og påvirker mennesket kroppslig på organ- og funksjonsnivå i ulike alder

- forstå hvordan smerte og sykdom påvirker menneskets liv og muligheter til å delta i arbeidsliv og andre sosiale sammenhenger

- oppsummere funn og vurderinger, formidle de til pasienten og involvere pasienten i diskusjon om forventninger til fysioterapi og mål for behandling. Studenten skal kunne definere realistiske mål for tiltakene sammen med veiledere og lærere

- beskrive habilitering og rehabilitering som ideologi og arbeidsform, og forklare fysioterapeutens rolle og oppgaver i det tverrfaglige teamet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, bevegelsesaktivitet, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid, praksis og selvstudium.

Praksis: 14 uker: 7 uker i 3.semester og 7 uker i 4.semester. For å kunne gå ut i praksis i 3.semester må eksamen i første studieår være bestått, og krav til studiedeltakelse i ferdighetstrening må være overholdt. For å kunne gå ut i 4.semester praksis må krav til studiedeltakelse i ferdighetstrening være overholdt.


Eksamen

4-5 arbeidskrav. Mappevurdering og individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i den innleverte mappen.  Eksamensmappen må være vurdert til bestått for at studentene skal kunne fremstille seg til muntlig eksamen.  Det skriftlige arbeidet og den muntlige eksamen vurderes med bokstavkarakter på en skala fra A-F. Ved ikke bestått etter muntlig må det leveres inn ny mappe med påfølgende muntlig eksaminasjon. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 27.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYSIO-104B Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i fysioterapi-B 30 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning f.lekt. Beate Ytreberg
uni.lekt. Nina Tvedten
f.aman. Gyrd Thrane
f.aman. Marit Sørvoll
øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
Stine-Mari Haustreis
Første oppmøte: se timeplan

Basisgrupper prof. Lone Jørgensen
øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
stip. Elisabeth Pedersen
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
Første oppmøte: se timeplan

Klinikk f.lekt. Beate Ytreberg
uni.lekt. Nina Tvedten
prof. Lone Jørgensen
f.aman. Marit Sørvoll
øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen
uni.lekt. Hege Solgård
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
uni.lekt. Lincoln Trent Leeder
Første oppmøte: se timeplan

Temadager f.lekt. Beate Ytreberg
stip. Ole Andreas Nilsen
øvinglær. Elisabeth Alexandersen Pedersen
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
Seminar uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen