Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudenter i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og tannpleie som har bestått HEL-0700, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav: HEL-0700 eller tilsvarende


Innhold

Emnet inngår i andre år på bachelorprogrammene for helsefagstudenter på UiT Norges arktiske universitet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og hvordan ulike kunnskapsformer danner grunnlaget for studier av sykdom/helse og påvirker begrepsdannelse og yrkesutøvelsen. Studentene skal ha innsikt i betydning av personvern og etikk i forskning. De skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av kvalitative og kvantitative studier. Studentene skal opparbeide forståelse for bruk av kvalitative metoder som intervju og observasjon med tolkning og analyse. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om statistiske metoder og ferdigheter i analyse av kvantitative data.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generellkompetanse

ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger, etiske retningslinjer og regler for personvern, informert samtykke og bruk av taushetsbelagte data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet kombinerer flere arbeidsformer. Forelesningene er hovedsakelig nettbaserte, mens bearbeiding av ulike oppgaver og arbeidskrav vil være integrert i eget fag og/eller i samarbeid med andre studentgrupper.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen basert på oppgitt emne. 2000 ord.  Vurdering: bestått/ikke bestått.

Det er to arbeidskrav i emnet, et i statistikk og et i artikkelgransking. Disse skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Etter retningslinjer fra UiT.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 12.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FELLES-2F Refleksjon over praksis - Felles innholdsdel 2 10 stp
Undervisning Vår 2020
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit
Undervisning felles for alle f.aman. Gyrd Thrane
stud.kons. Trygve Valnes