Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4400 Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er en del av sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige emner. Emnet går over 1. og 2. semester og starter opp med et gruppeseminar i begynnelsen av 1. semester. Siste dag på gruppeseminaret vil studentene bli delt inn i grupper "basisgrupper". Basisgruppene vil i løpet av 1. semesteret ha jevnlige møter der de arbeider med tema fra HSY 4400.

Etter gjennomført emne skal studenten inneha grunnleggende kunnskaper om psykologi og ha styrket evne til samhandling, kommunikasjon og konfliktløsning. 


Hva lærer du

Etter endt emne forventes det at studenten:

 

Psykologi:

* Har oversikt over ulike perspektiver og retninger innen psykologi

* Har kunnskap om grunnleggende begreper innen læringspsykologi

* Har kunnskap om grunnleggende begreper innen kognitiv psykologi

* Har kunnskap om humanistisk psykologi og utviklingspsykologi

* Har kunnskap om stress og mestring

* Har kunnskap om psykologien relatert til endring av helseatferd

* Har kunnskap om positiv psykologi

 

Pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning:

* kan etablere pedagogiske tiltak for å ivareta pasienter og pårørende

* ha kjennskap til ulike pedagogiske perspektiv i sykepleiefaget

* kan bruke ulike kommunikasjonsmåter

* har kunnskap om kommunikasjon generelt, tverrfaglig, tverrkulturell, i grupper og organisasjoner

* kan samhandle og kommunisere med pasienter i alle aldre og deres pårørende

* har innsikt i ulike tilnærmingsmåter i kommunikasjon til de ulike pasientgruppene, og kan bruke dette i møte med pasienter

* har kunnskap om samhandling og konfliktløsning 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning/ seminar/ rollespill/ veiledning/ gruppediskusjoner og arbeid i basisgrupper.  

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

1. semester

* To dagers seminar om gruppedynamikk og personlig utvikling ved starten på første semester

* Individuelt arbeidskrav i psykologi. Arbeidskravet blir vurdert til godkjent/ikke godkjent, og må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet på 2. semester.

2. semester

* En ukes seminar i pedagogikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Seminaret har obligatorisk deltakelse. Seminaret vil variere mellom undervisning, gruppe- og plenumsarbeid samt bruk av rollespill.

Eksamen

Gruppeeksamen er todelt:

* eksamensoppgave som skrives i løpet av eksamensperioden

* muntlig gruppeframlegg for sensorer og medstudenter (obligatorisk deltakelse på eksamensdagene)

Gruppene utarbeider selv problemstilling som skal være knyttet opp mot emnet.

Problemstilling skal favne om en relevant sykepleiesituasjon og være innenfor fagområdet (pensum). Problemstillingen skal godkjennes av faglærer(e). Gruppene får veiledning underveis i seminaruken.

Minimum en veiledning er obligatorisk.

Eksamensbesvarelsen skal ikke overstig 10 sider, og skal følge gjeldene kriterier for oppgaveskriving. Det skal knyttes en selvvalgt artikkel til oppgaven. Som vedlegg til oppgaven skal det legges ved en prosessbeskrivelse som beskriver alle gruppemedlemmenes deltagelse/delaktighet, samt generelle gruppebetraktninger om gruppearbeidet. Prosessbeskrivelsen er en del av eksamen. Denne må ikke overstige 3 sider.

I vurderingen av eksamensbesvarelsen legges det vekt på at studentene:

* viser faglig innsikt

* viser evne til systematisk tenkning

* fremmer argumenter for egne meninger

* vekker interesse og motivasjon hos mottaker

* bruker relevant litteratur

* er aktiv og deltagende, viser evne til samarbeid

* viser bevissthet om etiske og relasjonelle aspekter

* retningslinjer for oppgaveskriving følges

Etter sensur av den skriftlige delen av eksamen arrangeres det muntlig framlegg av det skriftlige arbeidet.

Det skriftlige arbeidet vil sammen med det muntlige fremlegget danne grunnlag for bestått/ikke bestått. Kunngjøringen av bestått/ikke bestått sammen med gruppevis tilbakemeldinger gis på slutten av eksamensdagen. Krav til bestått eksamen innebærer at gruppen viser en god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. I tillegg skal gruppen få frem god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

NB! Fravær i eksamensperioden vil kunne danne grunnlag for ikke bestått eksamen for enkeltstudenter.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. På bakgrunn av vurderingsformens natur vil det i tilfeller hvor én enkelt student på kulle får ikke bestått, eller ikke har mulighet til å delta på eksamen i emnet, vil kontinuasjonseksamen ikke kunne avvikles før ved neste ordinære vurdering i emnet. 


Dato for eksamen

Skriftlig gruppearbeid utlevering 30.04.2020 innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Johanne Temine Punsvik
f.lekt. Lisa Øien
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus