Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4402-2 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre - 16 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter sykepleiens faglige grunnlag. Emnet starter i første semester og bygger videre på dette kunnskapsgrunnlaget andre semestre. 1. semester fokusere på menneskets grunnleggende behov generelt.2. semester er fokus på eldre, geriatriske pasienter. Faget består av 4 delemner.

1: Sykepleie knyttet til grunnleggende behov, 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid, 3: Sykdomslære og farmakologi knyttet til eldre og 4: Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie og kliniske prosedyrer (læringsutbytte beskrives i egen læreplan). De ulike delemner skal gi byggesteiner til et helhetlig handlingsrepertoar som forbereder studenten til kunnskapsanvendelse og beslutningstaking i pasientnærerelasjoner. 


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praksisbasert læring gjennom studentaktivitet i ferdighetslaboratorium samt obligatoriske arbeidskrav knyttet til noen delemner. Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie består av: Praktiske øvelser og teori.

Før eksamen vil det bli lagt opp til arbeid med eksamensrelevante problemstillinger knyttet til faget som helhet.

Delemne 4, Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie beskrives nærmere i egen Læreplan: Læreplan ferdighetslaboratorium (minimum 90% deltakelse). Praksisstudier i sykehjem (se egen emnebeskrivelse HSY 4200) er knyttet tett opp mot faget

Det føres fravær i all undervisning. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

1.Individuell prøve under tilsyn i delemne 3, Sykdomslære og farmakologi

2. Praktisk test knyttet til delemne 4, Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie.

Vurdering:

Eksamen krever en helhetlig tilnærming til faget, hvor alle delemner (1 - 4) blir berørt, men med hovedfokus på sykepleie. Alle deler av eksamensoppgaven skal besvares til minimum karakteren E for å få bestått karakter. Det gis en felles karakter for alle eksamensdelene. Emnet vurderes på

bakgrunn av skriftlig individuell skoleeksamen (6 timer). Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. 

Enkel kalkulator tillatt.

Ekstern sensur: Alle besvarelser vurderes av intern og ekstern sensor.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Emnet overlapper disse emnene

HSY4402 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 16 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett