Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4402-2 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre - 16 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter sykepleiens faglige grunnlag. Emnet starter i første semester og bygger videre på dette kunnskapsgrunnlaget andre semestre. 1. semester fokusere på menneskets grunnleggende behov generelt.2. semester er fokus på eldre, geriatriske pasienter. Faget består av 4 delemner.

1: Sykepleie knyttet til grunnleggende behov, 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid, 3: Sykdomslære og farmakologi knyttet til eldre og 4: Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie og kliniske prosedyrer (læringsutbytte beskrives i egen læreplan). De ulike delemner skal gi byggesteiner til et helhetlig handlingsrepertoar som forbereder studenten til kunnskapsanvendelse og beslutningstaking i pasientnærerelasjoner. 


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, praksisbasert læring gjennom studentaktivitet i ferdighetslaboratorium samt obligatoriske arbeidskrav knyttet til noen delemner. Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie består av: Praktiske øvelser og teori.

Før eksamen vil det bli lagt opp til arbeid med eksamensrelevante problemstillinger knyttet til faget som helhet.

Delemne 4, Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie beskrives nærmere i egen Læreplan: Læreplan ferdighetslaboratorium (minimum 90% deltakelse). Praksisstudier i sykehjem (se egen emnebeskrivelse HSY 4200) er knyttet tett opp mot faget

Det føres fravær i all undervisning. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

1.Individuell prøve under tilsyn i delemne 3, Sykdomslære og farmakologi

2. Praktisk test knyttet til delemne 4, Praksisforberedelse - grunnleggende sykepleie.

Vurdering:

Eksamen krever en helhetlig tilnærming til faget, hvor alle delemner (1 - 4) blir berørt, men med hovedfokus på sykepleie. Alle deler av eksamensoppgaven skal besvares til minimum karakteren E for å få bestått karakter. Det gis en felles karakter for alle eksamensdelene. Emnet vurderes på

bakgrunn av skriftlig individuell skoleeksamen (6 timer). Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. 

Enkel kalkulator tillatt.

Ekstern sensur: Alle besvarelser vurderes av intern og ekstern sensor.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Gr. sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 16.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HSY4402 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre 16 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik f.aman. Ger Wackers
stip. Marthe Schille-Rognmo
uni.lekt. Sari Johanna Lindgren
uni.lekt. Hanne Charlotte Fronth Nyhus
f.lekt. Karin Ravn Pedersen
f.lekt. Anne Svelstad Evju
øvinglær. Carola Svens
Ferdighetstrening stip. Marthe Schille-Rognmo
f.lekt. Anne Svelstad Evju