Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende kunnskap om treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle grunnleggende fysiske egenskaper (styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, teknikk, koordinasjon og utholdenhetstrening). Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til utførelse av idretter.

Basistrening skal gi studentene erfaring i praktisk anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle fysiske, psykiske, koordinative og sosiale egenskaper og ferdigheter.

Følgende tema blir belyst:


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling, dvs utvikle evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

For studenter med Narvik og Storslett som studiested vil det være obligatoriske seminar, arbeid i digitalt klasserom (Canvas) og fellessamlinger i Ata. Det vil være minimum fire obligatoriske samlinger i Alta. Arbeidet i Canvas skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøker. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det innlevering av oppgaver i Canvas.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Treningslære:

 

Bevegelseslære:

 

 

Basistrening:

 

Eksamen og vurdering

6 timer skriftlig skoleeksamen.

Det gis karakter etter karakterskalaen fra A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 12.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Lokal undervisning Alta f.aman. Thor Oskar Thomassen
uni.lekt. Sigurd Klemetsen Beldo
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun
Studenter Narvik uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun