Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor idrett Tromsø eller Alta og Bachelor arktisk friluftsliv i Alta.

Innhold

Forskningsmetode gir en innføring i ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som benyttes innenfor idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap inkluderer fagfelt og emner innen idrett, friluftsliv, naturguiding, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper innenfor teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap for å kunne presentere og diskutere hvordan man kan gjøre bruk av teori og empiri i forskningsarbeid. Emnet gir videre en innføring i hva som menes med vitenskap og vitenskapelig kunnskap, hva som kjennetegner en god problemstilling og hvilke krav som stilles til en forskningsrapport.

 

Studentene skal skrive en individuell skriftlig bacheloroppgave om et selvvalgt tema som en avslutning på bachelorutdanningen.


Hva lærer du

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er campusovergripende og deler av undervisningen vil kunne tilrettelegges ved hjelp av nettstøtte.

Det legges vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesning, seminar og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk.

For å kunne avlegge eksamen må følgende arbeidskrav være fullført og godkjent:

 

Eksamen og vurdering

Individuell skriftlig bacheloroppgave med formelle krav og omfang, maksimalt 40 sider (referanser og vedlegg kommer i tillegg).

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen er en bearbeidelse evt ny bacheloroppgave.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave Tromsø innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Undervisning - Tromsø f.aman. Svein Arne Pettersen
stip. Andreas Kjæreng Winther
stip. Edvard Hamnvik Sagelv
stip. Sigurd Pedersen
f.aman. Boye Welde
uni.lekt. Tord Markussen Hammer
uni.lekt. Jannicke Stålstrøm
Undervisning - Alta vit.ass. Eva Bjørkesett
sr.konsul. Unni Charlotte Jansen
f.aman. Odd-Egil Olsen
f.lekt. Rune Waaler