Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

JUR-3003 4. avdeling master. Skoleeksamen - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter som ønsker overgang fra andre juridiske læresteder, bes se våre hjemmesider for nærmere informasjon.


Innhold

Se fagbeskrivelse med pensum

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon på 4. avdeling må være gjennomført og godkjent, se studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap og eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 3.

Nevnte regelverk er tilgjengelig på våre nettsider, se lenkene nedenfor: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=421527&p_dimension_id=97644&men=28714

studieplanhttps://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=80675&p_dimension_id=88177

Eksamensreglement

JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis. For å få godkjent JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksisrapport. For nærmere informasjon se lenken nedenfor:https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=80677&p_dimension_id=88177

Reglement for JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis

Eksamen består av: Skriftlig skoleeksamen (JUR-3003) over seks timer. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. eksamensreglement for 1.-4. avdeling § 7. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avdeling § 7, siste ledd.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

JUS4AVD Juridisk studium, 4. avdeling 15 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan
Sivilprosess prof. Jens Edvin Andreassen Skoghøy
Samerett prof. Øyvind Ravna
Seminarundervisning i vårsemesteret Studenten skal velge ei seminargruppe for hele semesteret.

Seminargruppe 1 prof. Øyvind Ravna
uni.lekt. Jon Arild Strand
Første gang: se timeplan

Seminargruppe 2 prof. Øyvind Ravna
uni.lekt. Jon Arild Strand
Første gang: se timeplan

Seminargruppe 3 f.aman. Ande Somby
uni.lekt. Marie Helness Haug
Første gang: se timeplan

Seminargruppe 4 f.aman. Ande Somby
uni.lekt. Marie Helness Haug
Første gang: se timeplan

Seminargruppe 5 prof. Jens Edvin Andreassen Skoghøy
prof. Jon Mattias Åhrén
Seminargruppe 6 prof. Øyvind Ravna
Seminargruppe 7 prof. Jon Mattias Åhrén
uni.lekt. Christina Jensen
Valgfag komparativ rett/rettssosiologi/rettsfilosofi Studenten skal velge mellom rettsøkonomi, rettsfilosofi eller rettssosiologi.

Seminar komparativ rett 1 f.aman. Vito de Lucia
Seminar komparativ rett 2 f.aman. Vito de Lucia
Rettssosiologi forelesninger f.aman. Ande Somby
Første gang: se timeplan

Seminar Rettssosiologi 1 f.aman. Marius Storvik
Første gang: se timeplan

Seminar Rettssosiologi 2 f.aman. Marius Storvik
Første gang: se timeplan

Rettsfilosofi forelesninger prof. Dag Michalsen
Første gang: se timeplan

Seminar Rettsfilosofi 1 uni.lekt. Henrik Rode Evensen
Første gang: se timeplan

Seminar Rettsfilosofi 2 uni.lekt. Henrik Rode Evensen
Første gang: se timeplan

Presentasjonsseminar stip. Tove Wulff Nilsen
Eks. sem. sivilprosess prof. Jens Edvin Andreassen Skoghøy
Første gang: se timeplan

Eks. sem. strafferett/-prosess f.aman. Irene Vanja Dahl
f.aman. Marie Vangen
Skriving av prosesskriv Første gang: se timeplan

Info prof. Jon Petter Rui
f.aman. Marie Vangen
f.aman. Jorun Irene Rui