Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

KVI-3900 Mastergradsoppgave i kunsthistorie - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er opptatt på mastergradsstudium i kunsthistorie.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et større selvstendig arbeid/prosjekt over et begrenset tema innenfor kunsthistorie.

Tema for mastergradsoppgaven velges i samråd med en faglærer. Det vil bli gitt individuell veiledning under veis. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt.

Teksten skal normalt være på 70-100 sider (én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12). Illustrasjoner og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven kan, i samråd med veileder, også omfatte lyd- og bildemedier som alternativ til en begrenset del av teksten. I dette tilfellet fastsettes sidetallet i samråd med veileder, eventuelt også de øvrige vitenskapelig ansatte ved fagområdet.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver teksten sammen, skal omfanget økes med henholdsvis    50% og 100%, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveseminaret foregår vanligvis på norsk. Individuell veiledning gis på norsk eller engelsk.

Undervisning

For nye mastergradsstudenter oppnevnes det en kontaktperson blant faglærerne som skal gi råd om arbeidet med mastergradsoppgaven og om aktuelle veiledere. Veileder oppnevnes når temaet for oppgaven er bestemt. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Fulltidsstudenter har krav på veiledning i opptil to år, mens deltidsstudenter med studieprogresjonen på 50 % har krav på "halv" veiledning i fire år. Ingen har krav på veiledning over normal studietid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen

Eksamen er todelt. Del 1, mastergradsoppgaven, evalueres med egen karakter som meddeles kandidaten. Deretter følger del 2, muntlig eksamen, med varighet inntil én time. Denne delen kan eventuelt avvikles som videokonferanse. Muntlig eksamen evalueres som justerende i forhold til karakteren på den skriftlige delen.

Når en oppgave er skrevet av en gruppe på to eller tre studenter, skal muntlig eksamen gjennomføres av disse samlet. Tidsrammen for avvikling av slik muntlig eksamen fastsettes av sensorene. Alle deltagerne i gruppen vil få samme karakter.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakterer (A-F). En mastergradsoppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form innen vanlig frist et seinere semester.


Emnet overlapper disse emnene

KUNSTHFO Kunsthistorie hovedfagsoppgave 60 stp
Undervisning Vår 2020
Masterseminar Innlevering av masteroppgave 15.05.2019

uni.lekt. Rognald Heiseldal Bergesen
prof. Elin Kristine Haugdal
f.aman. Ingeborg Høvik
uni.lekt. Hege Olaussen
prof. Svein Aamold