Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

LER-1001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Begynneropplæring og læreren som leder av et læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet.  

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse 

Studenten: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom kritisk og reflektert bruk av digitale verktøy.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1051), deriblant kunnskap om barns kompetanse og utvikling i alderen 6 - 8 år, observasjon av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og relevante profesjonsetiske retningslinjer.   

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Undervisning Vår 2020
Felles undervisning f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Marit Johnsen
uni.lekt. Rune Johansen
Gruppe A: ENG/SAMF f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Rune Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
øvinglær. Cathrine Jacobsen Skjernes
uni.lekt. Oda Julie Hembre
Gruppe B: KRØ/NAT/KUH f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Rune Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
øvinglær. Cathrine Jacobsen Skjernes
uni.lekt. Oda Julie Hembre