Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

LER-1310 Naturfag: fellesemne - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.ForkunnskapskravJf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn

Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, fysikk, biologi og geofag. Emnet vekter opplæring i naturfaghvor det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener og dokumentering av biologisk mangfold,står sentralt. Å utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium tillegges stor vekt. Etnordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innenutvalgte områder. Naturfagdidaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg, seminarer, felt- og laboratoriearbeid.Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og observasjoner i felt.Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.Kvalitetssikring av emnetAlle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. PraksisFor nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

En individuell muntlig eksamen på 45 minutter, der kandidaten blir prøvd i hele pensum. Deler aveksamen vil være praktiske aktiviteter fra felt eller laboratorium.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Vedgyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Undervisning Vår 2020