Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår - 50 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i medisin og integrert master i odontologi ved UiT. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av 6 delemner (1.1- 1.6) samt langsgående temaer (ProfKom og VitKom) som inngår i noen av delemnene:

Delemne 1.1 har undervisning sammen med andre studenter som tar emnet HEL-0700. Emnet har et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk og kommunikasjon. Delemnet gir også en innføring i læring i en akademisk kontekst med vekt på muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff med kritisk kildebruk. Delemnet er en start på de langsgående temaene ProfKom og VitKom. Det inneholder obligatorisk utplassering i sykehjem.

Delemne 1.2 gir introduksjon til grunnleggende humanbiologi som inkluderer lokalisasjon og hovedfunksjon til organer og organsystemer (funksjonell anatomi), samt utvalgte temaer i kjemi, biokjemi, cellebiologi, basal nevrofysiologi, sansefysiologi og histologi. Det gis også en introduksjon til medisinsk nomenklaturlære. Delemnet inneholder obligatorisk førstehjelpskurs og utplassering på legekontor/tannlegekontor.

Delemne 1.3 omhandler fordøyelse, metabolisme og ernæring, med fokus på biokjemi, fysiologi og histologi som gir kunnskaper om opptak, transport, omsetning og lagring av næringsstoffer. Delemnet omfatter også introduksjon til medisinsk statistikk der de vanligste statistiske analyseteknikker blir beskrevet.

Delemne 1.4 gir en introduksjon til lungenes, nyrenes, hjertets og sirkulasjonssystemets normale anatomi, histologi og fysiologi, en introduksjon i generell/basal farmakologi.

Delemne 1.5 har cellebiologi og genetikk som sentral teoretisk plattform og introduserer basal patologi (sykdomslære) og onkologi (kreftlære).

Delemne 1.6 gir en introduksjon til mikrobielle agens som virus, bakterier og parasitter, både som normalflora hos mennesker, men også som årsak til infeksjonssykdom. Hygiene, smitte, antibiotika og resistensmekanismer er sentrale tema.  Videre introduseres studentene til immunsystemets komponenter og basale funksjoner. Immunresponser/betennelse ved infeksjon, autoimmunitet og vaksiner/immunterapi vil være i fokus.


Hva lærer du

Læringsutbytte generell kompetanse

Etter gjennomført MED-1501 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte ferdighet

Etter gjennomført MED-1501 skal studenten kunne:

 

 

Læringsutbytte kunnskap

Etter gjennomført MED-1501 skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Praksis - Kortvarig praksis ved legekontor/tannlegekontor (2-3 dager).


Eksamen

Se også Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-1501.

Eksamen består av en 6 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes til bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjons- / utsatt eksamen.

Arbeidskrav

For å få framstille seg til eksamen i MED-1501, er det flere arbeidskrav som skal være godkjent.

Arbeidskrav vil spesifiseres for hvert delemne og kravene beskrives nærmere i dokumentet «Arbeidskrav» som gjøres tilgjengelig i Canvas ved semesterstart. Obligatoriske aktiviteter vil være:

 


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 02.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn 2 stp
Undervisning Vår 2020
Forel. (1.3): Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Trond Lamark
f.lekt. Gaute Martin Hansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
Gr.arb (1.3): Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.lekt. Gaute Martin Hansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
Lab. (1.3): Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1 f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.lekt. Gaute Martin Hansen
f.aman. Neoma Tove Boardman
stip. Pauke Carlijn Schots
stip. Kirsten Maria Jansen
stip. Ingelin Kyrrestad Karlstrøm
Forel. (1.4): Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1 f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Karen Kristine Sørensen
prof. Elin Helmine Richardsen
prof. Elin Synnøve Mortensen
prof. Aina Westrheim Ravna
prof. Ellen Aasum
f.aman. Rune Sundset
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
stip. Torvind Olav Næsheim
stip. Synne Simonsen Hansen
Gr. arb (1.4): Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1 prof. Karen Kristine Sørensen
prof. Aina Westrheim Ravna
prof. Ellen Aasum
stip. Synne Simonsen Hansen
Lab. (1.4): Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1 f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Elin Helmine Richardsen
prof. Elin Synnøve Mortensen
prof. Ellen Aasum
f.lekt. Kjell Lindgård
f.aman. Neoma Tove Boardman
stip. Pauke Carlijn Schots
stip. Synne Simonsen Hansen
stip. Kirsten Maria Jansen
stip. Ingelin Kyrrestad Karlstrøm
Forel. (1.5) : Gener, cellprofilasjon og kreft 1 prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Maria Perander
prof. Tom Dønnem
prof. Baldur Sveinbjørnsson
prof. Øivind Nilssen
f.aman. Thomas Berg
f.lekt. Kjell Lindgård
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.lekt. Annica Elin Mari Hedberg
f.aman. Anne Margrete Gussgard
Gr. arb (1.5) Case: Gener, celleprofilasjon og kreft 1 prof. Lars Uhlin Hansen
f.aman. Maria Perander
prof. Øivind Nilssen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
stip. Einar Stikbakke
Lab (1.5): Gener, celleprofilasjon og kreft 1 f.aman. Ghelue Marijke Rachel van
overing. Elisabeth Kjeldsen Buvang
prof. Baldur Sveinbjørnsson
f.lekt. Kjell Lindgård
post.doc. Jaione Santamaria Simon
f.lekt. Annica Elin Mari Hedberg
stip. Christopher Florian Holte
stip. Juncal Garcia Garcia
Omvisn. patol. (1.5) : Gener, celleprofilasjon og kreft 1 prof. Lars Uhlin Hansen
Forel (1.6): Infeksjon og infammasjon f.aman. Torni Kristin Myrbakk
prof. Tor Brynjar Stuge
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Kristin Hegstad
f.aman. Gro Østli Eilertsen
f.aman. Garth Daryl Tylden
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.lekt. Kjell Lindgård
prof. Johanna Ulrica Ericson Sollid
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Emilio Besada
stud.kons. Stine Skogdal
Gr. arb. (1.6): Infeksjon og inflammasjon prof. Tor Brynjar Stuge
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Kristin Hegstad
f.aman. Garth Daryl Tylden
prof. Gunnar Skov Simonsen
prof. Johanna Ulrica Ericson Sollid
uni.lekt. Emilio Besada
stip. Nora Hersoug Nedberg
Lab. (1.6): Infeksjon og infammasjon prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Gunnar Skov Simonsen
overing. Kjersti Julin
Forel (PROFKOM) uni.lekt. Torfinn Endresen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
Gr. arb. (PROFKOM) f.aman. Anne Helen Hansen
prof. Rolf Ole Lindsetmo
prof. Arnfinn Ståle Sundsfjord
prof. Trond Flægstad
prof. Maja-Lisa Løchen
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Petter Fosse Gjessing
prof. Gro Karine Rosvold Berntsen
prof. Inger Torhild Gram
f.aman. Gro Grimnes
prof. Torkjel Tveita
f.aman. Rune Sundset
f.aman. Guri Grimnes
f.aman. Kirsten Brun Kjelstrup
Gro Berntsen
f.aman. Rasmus Goll
prof. Johan Bernhard Svartberg
uni.lekt. Jonas Lian
f.aman. Markus Thomas Rumpsfeld
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Øystein Pedersen
uni.lekt. Simon Kranz
stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Johanna Laue
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
uni.lekt. Hans-Erik Rahm
f.aman. Elise Thoresen Sletten
prof. Jacob Olof Odeberg
Forel (VITKOM) f.aman. Anne Mette Asfeldt