Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-2510 Medisin 3. studieår - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av 7 delemner (3.1- 3.6) samt langsgående temaer (PROFKOM og VITKOM) som inngår i noen av delemnene:

 

 

Delemnene tar utgangspunkt i funksjonsområder og tilnærmingen er tverrfaglig. Hvert delemne gir undervisning i medisinske basalfag, samfunnsmedisin og klinikk, med hovedvekt på grunnleggende kunnskaper om normal og patologisk funksjon, samt prinsipper for utredning og behandling av de hyppigst forekomne benigne og maligne sykdommer. Studenten skal videreutvikle og anvende kunnskap og ferdigheter om kommunikasjon, etikk og samhandling som ble lært i de to første studieår Fra tidligere i studiet har studentene tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om humanbiologi og kroppens funksjoner. MED-2510 innebærer en fortsettelse og fordypning av læring om kroppens normale strukturer og funksjoner sett i sammenheng med studiet av årsaker og mekanismer bak utviklingen av sykelige forandringer. Emnet omfatter også hvordan sykdommer kan diagnostiseres med ulike undersøkelser og laboratoriemetoder, og prinsipper for forebygging og behandling av sykdommer.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2501 Medisin 2. studieår

Hva lærer du

Læringsutbytte

Læringsutbytte generell kompetanse

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte ferdighet

Etter gjennomført MED-2511 skal studenten kunne:

Undersøke, analysere og delta i håndtering av vanlige og akutte helseproblemer.

Ta opp full sykehistorie, utføre full undersøkelse og formulere disse i fullstendig innkomstjournal. Bruk og regler for bruk av pasientjournalsystemet. 

Angi lokalisasjonen til de viktigste indre organer projisert på kroppens overflate. Demonstrere normal topografisk anatomi på pasient eller studentkollega (organer, beliggenhet, normalfunn) samt kunne vise riktig teknikk ved generell indremedisinsk undersøkelse (hjerte, lunger, abdomen, ekstremiteter, pulser, glandler samt blodtrykksmåling)

Utføre mikroskopi av biologiske væsker som ledd utredning av sykdom.

Anvende kunnskap om kroppens fysiologiske funksjoner for å klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon og strukturere måter for å håndtere disse problemstillinger. Dette skal skje med tanke på resultat for pasienten, med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og behov for informasjon og medbestemmelse.

Læringsutbytte kunnskap

Læringsutbytte angitt under omfatter ikke alle detaljer for hvert delemne. Vennligst se egen delemnebeskrivelse for detaljert oversikt over læringsutbytte for hvert fagområdet.

 

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte relatert til VITENSKAPLIG KOMPETANSE (VITKOM) 3.året - integrert «casebasert» fordypning.

Etter å ha gjennomført temaet skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte relatert til PROFESJONELL KOMPETANSE (PROFKOM) 3.året - integrert fordypning.

Etter å ha gjennomført temaet skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

 

Sikkerhetsopplæring ¿ integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet og på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk.

 

Praksis - Ingen praksis i dette emnet.Forelesinger


Eksamen

1. Kunnskap testes summativt i en seks timers kriftlig eksamen på slutten av vårsemesteret, det vises til egen eksamensforskrift. Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

2. Ferdigheter testes formativt i en OSKE (Objektiv Strukturert Klinisk Eksaminasjon) med 12 stasjoner i april.

3. Profesjonalitet vurderes i praksis ikke, verken summativt eller formativt, men noen av læringsutbyttene beskrevet under PROFKOM vurderes i OSKE.

4. Kunnskaper vurderes formativt etter hvert delemne.

5. Evne til analyser, presentasjon og å produsere tekst med drøfting og refleksjon blir vurdert både i PROFKOM og VITKOM gjennom studentøvelser og oppgaver. 

6. Læringsutbytter beskrevet under generelle læringsutbytter vurderes i liten grad.

Form og omfang på eksamen og vurderingsformer vil bli evaluert og justert løpende for å sikre godt samsvar med læringsmål og -former.

Arbeidskrav

Detaljert oversikt over arbeidskravene er spesifisert i egen arbeidskravbok.


Emnet overlapper disse emnene

MED-300 Medisin stadium 2 (3. studieår) 60 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Delemne 3.5: Forelesning Blod, immunforsvar og infeksjoner f.aman. Tove Skjelbakken
f.aman. Vegard Skogen
prof. Tor Brynjar Stuge
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. John Bjarne Hansen
prof. Trond Flægstad
f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
prof. Jan Harald Brox
f.aman. Egil Støre Blix
uni.lekt. Martin Maisenhölder
f.aman. Gro Grimnes
prof. Aina Westrheim Ravna
uni.lekt. Katrine Wennevold
prof. Ørjan Samuelsen
f.aman. Anne Mette Asfeldt
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
stip. Jeanette Schultz Johansen
prof. Sigrid Kufaas Brækkan
Ingvild Jenssen Lægreid
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Simon Kranz
Delemne 3.5: Lab gr. 1: Blod, immunforsvar og infeksjoner 1 prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Jan Harald Brox
f.aman. Mikhail Sovershaev
Delemne 3.5: Lab gr. 2: Blod, immunforsvar og infeksjoner 1 prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Jan Harald Brox
f.aman. Mikhail Sovershaev
Delemne 3.5: Lab gr. 3: Blod, immunforsvar og infeksjoner 1 prof. Lars Uhlin Hansen
Delemne 3.5: Case gr.1 f.aman. Vegard Skogen
prof. John Bjarne Hansen
f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: Case gr. 4 f.aman. Tove Skjelbakken
prof. John Bjarne Hansen
f.aman. Anders Vik
f.aman. Gro Grimnes
Delemne 3.5: Case gr. 7 prof. John Bjarne Hansen
f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: Case gr. 10 f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 1 f.aman. Vegard Skogen
Mats Irgen Olsen
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 2 Mats Irgen Olsen
f.aman. Gro Grimnes
Delemne 3.5: PKU gr. 3 f.aman. Vegard Skogen
Delemne 3.5: PKU gr. 4 f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
f.aman. Gro Grimnes
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 5 f.aman. Gro Grimnes
Delemne 3.5: PKU gr. 6 f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 7 f.aman. Anders Vik
f.aman. Gro Grimnes
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 8 f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 9 f.aman. Vegard Skogen
Delemne 3.5: PKU gr. 10 f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 11 f.aman. Vegard Skogen
Mats Irgen Olsen
f.aman. Gro Grimnes
Delemne 3.5: PKU gr. 12 f.aman. Vegard Skogen
Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 13 f.aman. Gro Grimnes
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 14 f.aman. Anders Vik
f.aman. Gro Grimnes
Delemne 3.5: PKU gr. 15 f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 16 f.aman. Anders Vik
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 18 f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Delemne 3.5: PKU gr. 19 f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: PKU gr. 20 f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: Seminar Blod, immunforsvar og infeksjoner prof. Trond Flægstad
uni.lekt. Simon Kranz
Delemne 3.6: Forelesning, Endokrine funksjoner aman. Vidar Isaksen
f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. John Bjarne Hansen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
prof. Yngve Anton Figenschau
f.lekt. Astri Medbø
prof. Terje Steinar Larsen
f.aman. Egil Støre Blix
prof. Rolf Jorde
prof. Johan Bernhard Svartberg
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Mari Folden Oppegård
f.aman. Vegard Heimly Brun
uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. A prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. B prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Anders Ahlquist
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. C aman. Vidar Isaksen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
uni.lekt. Anders Ahlquist
uni.lekt. Mari Folden Oppegård
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. D prof. Ragnar Martin Joakimsen
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. E aman. Vidar Isaksen
f.aman. Guri Grimnes
uni.lekt. Anders Ahlquist
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. F f.aman. Guri Grimnes
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. G prof. Johan Bernhard Svartberg
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. H aman. Vidar Isaksen
prof. Johan Bernhard Svartberg
uni.lekt. Anders Ahlquist
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. I prof. Ragnar Martin Joakimsen
prof. Johan Bernhard Svartberg
uni.lekt. Anders Ahlquist
Delemne 3.6: Gruppe A f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Terje Steinar Larsen
Delemne 3.6: Gruppe B prof. Yngve Anton Figenschau
Delemne 3.6: Gruppe E f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Terje Steinar Larsen
Delemne 3.6: Gruppe F prof. Yngve Anton Figenschau
Delemne 3.6: Lab. gr. 1 aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.6: Lab. gr. 2 aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.6: Lab. gr. 3 aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.7: Forelesning Fordøyelse, metabolisme og ernæring 2 f.aman. Hege Kileng
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ingebrigt Sylte
prof. Sonja Eriksson Steigen
f.aman. Petter Fosse Gjessing
f.aman. Elin Helmine Richardsen
Tore Lier
prof. Jan Harald Brox
f.aman. Kim Erlend Mortensen
f.aman. Garth Daryl Tylden
f.aman. Egil Støre Blix
prof. Øivind Irtun
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
prof. Jon Ragnar Florholmen
prof. Jørn Kristian Kjæve
uni.lekt. Rasmus Goll
f.aman. Mikhail Sovershaev
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
prof. Eyvind Jakob Paulssen
prof. Stig Norderval
f.aman. Sven Magne Weum
uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
DE 3.7: Case gr. 1 f.aman. Kim Erlend Mortensen
prof. Jørn Kristian Kjæve
uni.lekt. Rasmus Goll
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
DE 3.7: Case gr. 2 uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
DE 3.7: PKU1 gr. 4 f.aman. Hege Kileng
DE 3.7: PKU1 gr. 9 prof. Eyvind Jakob Paulssen
DE 3.7: PKU3 gr. 1 prof. Eyvind Jakob Paulssen
DE 3.7: PKU3 gr. 2 uni.lekt. Rasmus Goll
DE 3.7: PKU3 gr. 3 f.aman. Hege Kileng
DE 3.7: PKU3 gr. 5 prof. Jon Ragnar Florholmen
DE 3.7: PKU3 gr. 6 prof. Jon Ragnar Florholmen
DE 3.7: PKU3 gr. 7 prof. Eyvind Jakob Paulssen
DE 3.7: PKU3 gr. 8 uni.lekt. Rasmus Goll
DE 3.7: PKU3 gr. 10 f.aman. Hege Kileng
D.em. 3.7: Lab II. gr. A prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. B prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. C prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. D prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. E prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. F prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. G prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. H prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. I prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. J prof. Sonja Eriksson Steigen
Delemne 3.7: Seminar prof. Jan Harald Brox
f.aman. Mikhail Sovershaev
PKU allmennmedisin: Legevakt uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
Profkom: Forelesninger f.aman. Tove Skjelbakken
f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Unni Ringberg
Profkom gruppe 1 uni.lekt. Katrine Wennevold
Profkom gruppe 2 f.aman. Ivar Johannes Aaraas
Profkom gruppe 3 f.aman. Marit Herder
Profkom gruppe 4 f.aman. Per Ivar Kaaresen
prof. Stig Norderval
Profkom gruppe 5 prof. Hege Sagstuen Haugnes
Profkom gruppe 6 uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
Profkom gruppe 7 prof. Barthold Gisle Vonen
Profkom gruppe 8 f.aman. Unni Ringberg
Profkom gruppe 9 prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Christian Eckhoff
Profkom gruppe 10 f.aman. Jens Munch-Ellingsen
prof. Jørn Kristian Kjæve
Profkom gruppe 11 f.aman. Jan-Magnus Kvamme
Profkom gruppe 12 uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Profkom gruppe 13 prof. Marit Dahl Solbu
Profkom gruppe 14 uni.lekt. Solveig Nergård
Vitkom: Langsgående vitenskapelig kompetanse forelesninger prof. Finn Egil Skjeldestad
OSCE arbeidskrav MED-2510 prof. Lars Marius Giske Ytrebø
prof. Maja-Lisa Løchen
f.aman. Ann Kristin Hansen
uni.lekt. Emilio Besada
stip. Einar Stikbakke
uni.lekt. Tarald Norløff Rekve
stip. Inger Therese Tønsberg Enoksen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
Isabell Fjelde Ivanov
stip. Resha Al-Azzawi