Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-2510 Medisin 3. studieår - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av 7 delemner (3.1- 3.6) samt langsgående temaer (PROFKOM og VITKOM) som inngår i noen av delemnene:

 

 

Delemnene tar utgangspunkt i funksjonsområder og tilnærmingen er tverrfaglig. Hvert delemne gir undervisning i medisinske basalfag, samfunnsmedisin og klinikk, med hovedvekt på grunnleggende kunnskaper om normal og patologisk funksjon, samt prinsipper for utredning og behandling av de hyppigst forekomne benigne og maligne sykdommer. Studenten skal videreutvikle og anvende kunnskap og ferdigheter om kommunikasjon, etikk og samhandling som ble lært i de to første studieår Fra tidligere i studiet har studentene tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om humanbiologi og kroppens funksjoner. MED-2510 innebærer en fortsettelse og fordypning av læring om kroppens normale strukturer og funksjoner sett i sammenheng med studiet av årsaker og mekanismer bak utviklingen av sykelige forandringer. Emnet omfatter også hvordan sykdommer kan diagnostiseres med ulike undersøkelser og laboratoriemetoder, og prinsipper for forebygging og behandling av sykdommer.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2501 Medisin 2. studieår

Hva lærer du

Læringsutbytte

Læringsutbytte generell kompetanse

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte ferdighet

Etter gjennomført MED-2511 skal studenten kunne:

Undersøke, analysere og delta i håndtering av vanlige og akutte helseproblemer.

Ta opp full sykehistorie, utføre full undersøkelse og formulere disse i fullstendig innkomstjournal. Bruk og regler for bruk av pasientjournalsystemet. 

Angi lokalisasjonen til de viktigste indre organer projisert på kroppens overflate. Demonstrere normal topografisk anatomi på pasient eller studentkollega (organer, beliggenhet, normalfunn) samt kunne vise riktig teknikk ved generell indremedisinsk undersøkelse (hjerte, lunger, abdomen, ekstremiteter, pulser, glandler samt blodtrykksmåling)

Utføre mikroskopi av biologiske væsker som ledd utredning av sykdom.

Anvende kunnskap om kroppens fysiologiske funksjoner for å klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon og strukturere måter for å håndtere disse problemstillinger. Dette skal skje med tanke på resultat for pasienten, med oppmerksomhet på og respekt for pasientens ønsker om og behov for informasjon og medbestemmelse.

Læringsutbytte kunnskap

Læringsutbytte angitt under omfatter ikke alle detaljer for hvert delemne. Vennligst se egen delemnebeskrivelse for detaljert oversikt over læringsutbytte for hvert fagområdet.

 

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte relatert til VITENSKAPLIG KOMPETANSE (VITKOM) 3.året - integrert «casebasert» fordypning.

Etter å ha gjennomført temaet skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte relatert til PROFESJONELL KOMPETANSE (PROFKOM) 3.året - integrert fordypning.

Etter å ha gjennomført temaet skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

 

Sikkerhetsopplæring ¿ integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet og på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk.

 

Praksis - Ingen praksis i dette emnet.Forelesinger


Eksamen

1. Kunnskap testes summativt i en seks timers kriftlig eksamen på slutten av vårsemesteret, det vises til egen eksamensforskrift. Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

2. Ferdigheter testes formativt i en OSKE (Objektiv Strukturert Klinisk Eksaminasjon) med 12 stasjoner i april.

3. Profesjonalitet vurderes i praksis ikke, verken summativt eller formativt, men noen av læringsutbyttene beskrevet under PROFKOM vurderes i OSKE.

4. Kunnskaper vurderes formativt etter hvert delemne.

5. Evne til analyser, presentasjon og å produsere tekst med drøfting og refleksjon blir vurdert både i PROFKOM og VITKOM gjennom studentøvelser og oppgaver. 

6. Læringsutbytter beskrevet under generelle læringsutbytter vurderes i liten grad.

Form og omfang på eksamen og vurderingsformer vil bli evaluert og justert løpende for å sikre godt samsvar med læringsmål og -former.

Arbeidskrav

Detaljert oversikt over arbeidskravene er spesifisert i egen arbeidskravbok.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-300 Medisin stadium 2 (3. studieår) 60 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Delemne 3.5: Forelesning Blod, immunforsvar og infeksjoner f.aman. Vegard Skogen
prof. Tor Brynjar Stuge
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. John Bjarne Hansen
prof. Trond Flægstad
f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
f.aman. Egil Støre Blix
uni.lekt. Martin Maisenhölder
f.aman. Gro Grimnes
prof. Aina Westrheim Ravna
uni.lekt. Katrine Wennevold
prof. Ørjan Samuelsen
Erin Mathiesen Hald
f.aman. Anne Mette Asfeldt
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
stip. Jeanette Schultz Johansen
prof. Sigrid Kufaas Brækkan
f.aman. Ingvild Jenssen Lægreid
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Simon Kranz
prof. Jacob Olof Odeberg
Delemne 3.5: Lab gr. 1: Blod, immunforsvar og infeksjoner 1 prof. Lars Uhlin Hansen
Delemne 3.5: Lab gr. 2: Blod, immunforsvar og infeksjoner 1 prof. Lars Uhlin Hansen
Delemne 3.5: Lab gr. 3: Blod, immunforsvar og infeksjoner 1 prof. Lars Uhlin Hansen
Delemne 3.5: Case gr.1 prof. John Bjarne Hansen
f.aman. Anders Vik
Erin Mathiesen Hald
prof. Sigrid Kufaas Brækkan
Delemne 3.5: Case gr. 4 prof. John Bjarne Hansen
Erin Mathiesen Hald
prof. Jacob Olof Odeberg
Delemne 3.5: Case gr. 7 prof. John Bjarne Hansen
Erin Mathiesen Hald
Delemne 3.5: Case gr. 10 f.aman. Anders Vik
prof. Jacob Olof Odeberg
Delemne 3.5: PKU gr. 1 f.aman. Gro Grimnes
Delemne 3.5: PKU gr. 2 Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 3 Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 6 stip. Einar Stikbakke
Delemne 3.5: PKU gr. 8 f.aman. Anders Vik
stip. Einar Stikbakke
Delemne 3.5: PKU gr. 9 f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: PKU gr. 11 Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 12 f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: PKU gr. 13 f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 14 f.aman. Anders Vik
Mats Irgen Olsen
stip. Einar Stikbakke
Delemne 3.5: PKU gr. 15 Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 17 Mats Irgen Olsen
Delemne 3.5: PKU gr. 18 f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: PKU gr. 19 f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: PKU gr. 20 f.aman. Anders Vik
Delemne 3.5: Seminar Blod, immunforsvar og infeksjoner prof. Trond Flægstad
uni.lekt. Simon Kranz
Delemne 3.6: Forelesning, Endokrine funksjoner aman. Vidar Isaksen
f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. John Bjarne Hansen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
prof. Yngve Anton Figenschau
f.aman. Egil Støre Blix
f.aman. Guri Grimnes
prof. Johan Bernhard Svartberg
f.aman. Mari Gabrielsen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
f.aman. Johanna Laue
uni.lekt. Mia Hermansen
f.aman. Vegard Heimly Brun
uni.lekt. Resha Al-Azzawi
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. A aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. B aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. C aman. Vidar Isaksen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
øvinglær. Anders Ahlquist
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. D aman. Vidar Isaksen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
Delemne 3.6: Sem. endokrine funk. gr. E aman. Vidar Isaksen
f.aman. Guri Grimnes
øvinglær. Anders Ahlquist
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. F aman. Vidar Isaksen
f.aman. Guri Grimnes
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. G aman. Vidar Isaksen
prof. Johan Bernhard Svartberg
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. H aman. Vidar Isaksen
prof. Johan Bernhard Svartberg
Delemne 3.6: Sem. Endokrine funk. gr. I aman. Vidar Isaksen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
prof. Johan Bernhard Svartberg
Delemne 3.6: Gruppe A f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Yngve Anton Figenschau
Delemne 3.6: Gruppe F f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
prof. Yngve Anton Figenschau
Delemne 3.6: Gruppe I aman. Vidar Isaksen
prof. Ragnar Martin Joakimsen
f.aman. Guri Grimnes
prof. Johan Bernhard Svartberg
Delemne 3.6: Lab. gr. 1 aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.6: Lab. gr. 2 aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.6: Lab. gr. 3 aman. Vidar Isaksen
Delemne 3.7: Forelesning Fordøyelse, metabolisme og ernæring 2 prof. Sonja Eriksson Steigen
prof. Elin Helmine Richardsen
prof. Øivind Irtun
D.em. 3.7: Lab II. gr. A prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. B prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. C prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. D prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. E prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. F prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. G prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. H prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. I prof. Sonja Eriksson Steigen
D.em. 3.7: Lab II. gr. J prof. Sonja Eriksson Steigen
Delemne 3.7: Seminar prof. Jan Harald Brox
f.aman. Mikhail Sovershaev
PKU allmennmedisin: Legevakt uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
Profkom: Forelesninger f.aman. Tove Skjelbakken
f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Unni Ringberg
Profkom gruppe 1 prof. Inger Njølstad
Profkom gruppe 2 prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Jon Ragnar Florholmen
Profkom gruppe 3 f.aman. Tone Nordøy
Profkom gruppe 4 f.aman. Knut Endre Fredriksen
Profkom gruppe 5 prof. Arne Johan Norheim
Profkom gruppe 6 uni.lekt. Roar Kloster
Profkom gruppe 7 f.aman. Ole Kristian Grønli
Profkom gruppe 8 f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Marit Helene Hansen
Profkom gruppe 9 f.aman. Guri Grimnes
Profkom gruppe 10 prof. Jørn Kristian Kjæve
f.aman. Ellen Berit Nordal
Profkom gruppe 11 prof. Georg Høyer
Profkom gruppe 12 f.aman. Ivar Johannes Aaraas
Profkom gruppe 13 f.aman. May Lill Johansen
Profkom gruppe 14 f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
Vitkom: Langsgående vitenskapelig kompetanse forelesninger prof. Finn Egil Skjeldestad