Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MUS-3202 Hørelære med didaktikk og praksis 2 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:


Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3201 Hørelære med didaktikk og praksis 1

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

- beherske hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til, og perspektiv for, undervisning i hørelære i profesjonsutdanninger - kunne tilrettelegge og gjennomføre undervisning på videregående nivå og i profesjonsutdanninger i musikk - kunne benytte piano som arbeidsredskap i undervisningen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over 2 semestre med undervisning i mindre grupper. Studiet kan være samlingsbasert med konsentrert undervisning.

Veiledning og individuell oppfølging. Praksis:

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsnivå/ musikkonservatoriet.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Eksamen består av to deler som vektes likt:

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A-F.

Det kan avlegges kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Praktisk/muntlig 05.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.