Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

PFF-5012 Profesjonsfag del 2- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Læringsaktivitetens intensjon er at studentene skal kvalifisere seg til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i undervisning og læring og å bruke lokalsamfunnet som læringsarena i sitt eget yrkesfag.

Læringsaktiviteten vil også vektlegge dagens kulturelle mangfold og hvordan dette kan imøtekommes i skolen. Samiske elevers rett til opplæring og deres særlige forutsetninger vil bli vektlagt. Kulturelt mangfold inngår i et helhetsperspektiv på variert og tilpasset opplæring som også inkluderer elevens individuelle læreforutsetninger.

Gjennom møtet med forskningsbasert undervisning og læringsaktivitet skal studentene utvikle evnen til kritisk refleksjon og ta i bruk ny kunnskap for å utvikle den pedagogiske og yrkesdidaktiske virksomheten i opplæringen.

PPU Y-studenten skal gjennom pedagogisk og yrkesdidaktisk teori få praktisk erfaring med å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere et tverrfaglig pedagogisk og yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt i tilknytting til den praktiske opplæringen.

Det vil bli lagt vekt på kunnskap om skolen som institusjon og organisasjon og hvordan den kan utvikles.

Sammenhengen mellom skolens overordnete mandat og dens organisatoriske utforminger er et viktig tema. Studiet vil legge særlig vekt på den kulturelle siden av skolen som organisasjon og på lærersamarbeid innafor og på tvers av fagene.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag, PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

PPU-studiet forutsetter en studentaktiv læringsform. Det betyr at studentene må være aktive i egen læreprosess og i sin søken etter relevant fag/lærestoff fra ulike kilder. Undervisnings- og arbeidsformer skal involvere studentene i vitenskapelige arbeidsformer, kritisk tenkning og forskningsbasert kunnskap.

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger à 3 dager. Studentene skal forberede seg til samlingene ved å lese teori/lytte til nettforelesninger, forberede muntlige innlegg og skrive og sende inn utkast til tekster, se arbeidskravene nedenfor. Arbeidet vil skje både individuelt og i grupper via studiets læringsplattform.

Samlingene organiseres med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper med konkrete oppgaver.  Studentene skal legge fram muntlige presentasjoner og tekster i grupper og gi hverandre respons.

Studentene skal gjennomføre undervisningssekvenser for medstudenter og gi respons til hverandre på disse. Det vil også kunne inngå videoopptak av slike undervisningssekvenser med etterfølgende respons.

Det legges generelt opp til et bredt undervisningsrepertoar ved hjelp av digitale verktøy på samlingene og som forberedelse til samlingene.

Se egen emneplan om praksisopplæringen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Praksis må være bestått før eksamen kan avlegges.

 

Eksamen skal være en oppbygning av et didaktisk utviklingsarbeid og består av en skriftlig tekst, en sammensatt tekst og en muntlig del:

Dette er et individuelt arbeid som integrerer yrkesdidaktikk og pedagogikk. Oppgaven bygger på et gjennomført utviklingsprosjekt med innsamlet datamateriale. Tema godkjennes av faglærer.

Omfang:

 

Muntlig eksamen:

For å få gå opp til muntlig eksamen, må det didaktiske utviklingsarbeidet være bestått.

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Eksamen er todelt med en innleveringsdel og en muntlig del. Det gis en samlet karakter hvor innleveringsdel og muntlig del vurderes som en helhet. Innleveringsdelen må være bestått for å gå opp til muntlig.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Semesteroppgaven kan legges frem for ny sensur i bearbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


Emnet overlapper disse emnene

PFF-5012F Profesjonsfag del 2- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 30 stp
Undervisning Vår 2020
Undervisning uni.lekt. Elisabeth Nicolaisen
uni.lekt. Clas Dale
Eksamen Eksamen høsten 2018