Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

REL-3980 Mastergradsoppgave i religionsvitenskap ved lektorutdanninga - 40 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med et begrenset tema innenfor religionsvitenskap. Masteroppgaven skal være et større faglig arbeid med relevans for framtidig arbeid som lektor på 8.- 13. trinn. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidatikk). 

Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veilederne. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt.


Opptakskrav

For å starte på mastergradsoppgaven må studentene ha tatt minimum 100 studiepoeng i faget.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan

Kompetanse

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning.

Det oppnevnes vanligvis én veileder, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av seminarer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: En prosjektskisse på ca. 5 sider.

Ved starten av arbeidet med mastergradsoppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt.

For å levere inn masteroppgaven skal de resterende emner som inngår i mastergraden være fullført eller påbegynt slik at innlevering av masteroppgaven og oppnåelse av mastergrad skjer i samme semester.

Eksamen består av: Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven og muntlig eksamen.

Oppgaven skal ha et omfang på 50-75 tekstsider (ca. 400 ord pr. side). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider.

Masteroppgaven gis en egen vurdering. Denne justeres etter en muntlig eksamen (inntil 45 minutter). Eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Innleveringsdatoer:

Vårsemesteret: 15. mai

Høstsemesteret: 1. november

Ved mastergradseksamener benyttes en ekstern sensor i tillegg til en intern. Kandidatens veiledere kan ikke være intern sensor.

Bare mastergradsoppgaver som får vurderingen F, kan legges fram til ny vurdering i bearbeidet form (jf. Eksamensforskriftens § 22).