Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

TANN-111 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

 Emnet er forbeholdt studentene på Bachelor i tannpleie og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Bacheloroppgaven skrives med utgangspunkt i egen forskning, litteraturstudier eller i kasuistikk.

Arbeidet med Bacheloroppgaven gir studenten mulighet til faglig fordypning i et valgfritt emne som har tilknytning til utøvelse av virksomhet som tannpleier. Studenten får innsikt i forskningsmetode og litteratursøk.


Hva lærer du

Etter endt emne skal studenten kunne:

KUNNSKAPER:

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk

Undervisning


Eksamen

Arbeidskrav: 

Prosjektbeskrivelse som innleveres til emneansvarlig. Bedømmes bestått/ ikke bestått.

Obligatorisk pasientarbeid knyttet til universitetstannklinikken, UTK. Det kliniske arbeidet evalueres fortløpende. I tillegg til tilstedeværelse på klinikken må et minimums kvalitetsnivå i det kliniske arbeidet oppnåes. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på seminar og klinikk for å få fremme seg til eksamen

Eksamen:

Hjemmeeksamen og muntlig høring. Oppgavevurdering med vekt på faglige begrunnelse for problemstilling, metodisk framstilling, sammensetning i oppgaven, drøftinger, refleksjoner og konklusjoner.

Gruppearbeid med 2 studenter sammen (unntaksvis kan en godta at en student arbeider individuelt, eller at 3 studenter arbeider sammen). Antallet studenter som samarbeider om oppgaven kan variere og dette blir det tatt hensyn til ved vurderingen av oppgaven.

Det gis inntil 6 t à 45 minutter veiledning per gruppe. Oppgaven skal ha et omfang på maksimum 30 sider.

Innlevert bacheloroppgave vurderes av ekstern sensor + veileder, med karakter A-E (F er stryk). Det er påfølgende individuell muntlig høring av bacheloroppgaven der karakter kan justeres.

Dersom bacheloroppgaven blir vurdert til stryk, eller det er innlevert gyldig legeerklæring, gis det anledning til kontinuasjon/utsatt eksamen etter avtale med IKO. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres - 1 - èn gang. Frivlilig gjentak av besått oppgave tillates ikke.


Dato for eksamen

Skriftlig hjemmeoppgave, ind eller i gruppe innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Første gang: Kontakt veileder
Seminar Elsa Hilda Sundsvold
Steinar Sundt
øvinglær. Lisbeth Zachariassen
uni.lekt. Lidvard Hjørungnes
f.bibl. Mbachi Ruth Msomphora
Guro Møller
uni.lekt. Lisa-Marie Bræck
f.aman. Linda Maria Stein
øvinglær. Cecilie Karlsen Johnsen
Per Mats Ingemar Löfqvist
uni.lekt. Hans-Erik Rahm
uni.lekt. Ulla Kristina Hallin